Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8827
Title: Tıp fakültesi bünyesindeki ağız ve diş sağlığı birimine başvuran çocuklarda sosyodemografik faktörlerin dental anksiyete üzerine etkisi
Other Titles: The effect of socio-demographic factors on dental anxiety of children admitted to a hospital-setting pediatric dental care unit
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ağız ve Diş Sağlığı Birimi.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
Çubukçu, Çiğdem Elbek
Ercan, İlker
Keywords: Dental anksiyete
Çocuk
Diş sağlığı birimi/hastane
Dental anxiety
Children
Dental care unit / hospital-setting
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çubukçu, Ç .E. ve Ercan, İ. (2008). "Tıp fakültesi bünyesindeki ağız ve diş sağlığı birimine başvuran çocuklarda sosyodemografik faktörlerin dental anksiyete üzerine etkisi". Güncel Pediatri, 6(2), 53-57.
Abstract: Amaç: Bu çalışma, hastane bünyesindeki ağız ve diş sağlığı birimine başvuran çocuklarda dental anksiyete ve sosyodemografik faktörlerin ilişkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Gereç ve Yöntem: Daha önce bir diş tedavi kliniğine başvurmamış, rastlantısal olarak seçilen, 7-12 yaş arası, 305 çocuk, Dental Anksiyete Skalası (DAS) ile değerlendirildi. Sosyodemografik veriler, hastalar ve ebeveynlerinden elde edildi. Bulgular: Tüm çocuklar için ortalama DAS değeri 7,7±3,1 olarak belirlendi. En yüksek ortalama DAS skoru (2,3±1,0) döner alet kullanımında kaydedilmiştir. Çocukların, işlem öncesi geliştirdikleri anksiyete ile yaşları arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,01). 201 ebeveyn (%66), 5 yıllık temel eğitim görmüştür. Çocukların, ortalamadan anlamlı düzeyde (p<0,001) yüksek bölümü düşük sınıftandır. Çocukların gittiği okul ile sosyal sınıf dağılımları arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamsızdır (p>0,05). Düşük sınıftan gelen ve devlet okuluna giden çocukların anksiyete düzeyleri düşük olmuştur. Sonuç: Çocuklarda, başlangıç muayenesinden önce görülen dental anksiyete düzeyi, çocuğun yaşı, gittiği okul, ebeveynin geliri ve eğitim düzeyi ile doğrudan ilişkili olabilmektedir. Bununla birlikte, çocuğun cinsiyeti ve dental anksiyetesi arasında mutlak bir ilişki oluşmayabilir.
Aim: This study aimed to determine how socio-demographical factors related to dental anxiety of a sample of children who admitted to a hospital-setting dental care unit. Materials and Methods: A total of 305 randomly selected children (aged 7-12 years) who did not have a history of attendance at a dental clinic before, were evaluated for dental anxiety by the Dental Scale (DAS). Socio-demographic data were also obtained from the patients as well as the accompanying parent(s). Results: The mean DAS score was determined 7.7±3.1. The highest DAS score was recorded for drilling (2.3±1.0). There was statistically significant (p<0.01) association between the anxiety level of the children before procedure and their age. 201 parents (66%) had 5 years of formal schooling. A significantly (p<0.001) greater than average proportion of children were from lower class homes. There was no statistically significant (p>0.05) difference between the social class distribution of the children and the type of school attended. Children who were from lower class homes and attended public school, had a lower anxiety level. Conclusion: Children’s level of dental anxiety before their initial visit, may be directly associated with child’s age, the school attended, and parent’s income and education level. However, a positive correlation may not exist between child’s gender and his dental anxiety.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905296
http://hdl.handle.net/11452/8827
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2008 Cilt 6 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_2_2.PDF73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons