Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8826
Title: Prematüre retinopatisi ile serum insülin benzeri büyüme faktörü-1 düzeyleri arasındaki ilişki
Other Titles: The relationship between serum insulin-like growth factor-1 levels and retinopathy of prematurity
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Neonatoloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Çetinkaya, Merih
Köksal, Nilgün
Özkan, Hilal
Özmen, Ahmet T.
Keywords: Prematüre retinopatisi
İnsülin benzeri büyüme faktörü-1
Prematürite
Retinopathy of prematurity
Insulin like growth factor 1
Prematurity
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetinkaya, M. vd. (2008). "Prematüre retinopatisi ile serum insülin benzeri büyüme faktörü-1 düzeyleri arasındaki ilişki". Güncel Pediatri, 6(2), 47-52.
Abstract: Amaç: Bu çalışmanın amacı serum insülin benzeri büyüme faktörü-I (IGF-I) ile prematüre retinopatisi (ROP) arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çalışmaya Kasım 2006 ile Mayıs 2007 arasında 34 gestasyonel haftadan küçük olarak doğan toplam 33 bebek dahil edildi. Prematüre retinopatisi (ROP), uluslararası ROP sınışandırmasına göre sınışandırıldı. Serum IGF-I düzeyleri doğumdan hemen sonra çalışılmaya başlandı ve olgular taburcu edilene kadar haftalık olarak çalışılmaya devam edildi. Bulgular: Çalışmaya alınan 33 bebekten %36’sında ROP saptandı. Düşük doğum ağırlığı ve daha küçük gestasyonel yaş daha yüksek ROP gelişimi oranı ile ilişkili idi. ROP grubundaki ortalama serum IGF-1 düzeylerinin ROP olmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı düşük olduğu bulundu (p=0,03). Haftalık ölçülen serum IGF-1 düzeyleri ile ROP gelişimi arasında ise istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı (p>0,05). Tartışma: Sonuç olarak, preterm bebeklerdeki düşük ortalama IGF-1 düzeyleri ROP gelişimi oranı ile ilişkili bulunmuştur.
Aim: The aim of this study was to investigate the association between serum insulin like growth factor I (IGF-I) and retinopathy of prematurity (ROP). Materials and Method: We prospectively studied the newborn infants born at a postmenstrual age of <34 weeks between November 2006 and May 2007. ROP was classified according to the international classification of ROP. Total 33 infants were enrolled in the study. Serum IGF-I levels were studied after birth and weekly until discharge from the hospital. Results: Among the 33 infants, 36% had retinopathy of prematurity. Lower birth weight or younger gestational age were associated with the higher ROP development rate. The difference in the mean serum IGF-1 levels in the ROP group was found to be statistical significant when compared with the non-ROP group (p=0.03). There was no statistically significant relationship between the serum IGF-I levels which measured weekly and the development of ROP. Conclusion: In conclusion, low mean IGF-I levels in preterm infants are associated with the development of ROP.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905294
http://hdl.handle.net/11452/8826
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2008 Cilt 6 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_2_1.PDF77.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons