Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8818
Title: Proje tabanlı öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki başarılarına ve bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisi
Other Titles: The effect of project based learning approach on both the academic achievement and the development of science process skills of prospective teachers of science education department towards biology lesson
Authors: Özkan, Muhlis
Özer, Dilek Zeren
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Proje tabanlı öğrenme
Öğretmen adayı
Bilimsel süreç becerileri
Biyoloji öğretimi
Project based learning
Prospective teacher
Science process skills
Teaching biology
Issue Date: 13-Jun-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özer, D. Z. (2011). Proje tabanlı öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki başarılarına ve bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, hizmetlerini ilköğretim okullarında görev yapacak olan fen bilgisi Öğretmen Adaylarından kendilerine verilen biyoloji konuları ile ilgili olarak bir problem seçmeleri ve bu problemi proje tabanlı öğrenme yöntemi ile çözmeleri istenmiş ve proje oluşturma süreci sırasında, biyoloji konularının proje tabanlı öğrenme yöntemiyle öğrenmenin akademik başarılarına ve bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini Fen Bilgisi Öğretmenliği 2. sınıfta öğrenim gören 37 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma iki kez uygulanmış her iki uygulamada da ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Biyoloji Bilgi Testi-I, Bilimsel Süreç Becerileri Ölçme Aracı-I, Proje Sunumları Değerlendirme Çizelgesi, Proje Önerisi Değerlendirme Formu; Biyoloji Bilgi Testi-II, Bilimsel Süreç Becerileri Ölçme Aracı-II, Bilimsel Süreç Becerileri Ölçme Aracı-III adları verilen ölçme araçları ile toplanmıştır. Sonuç olarak; Birinci ve İkinci Uygulama sonrasında deney ve kontrol gruplarının Biyoloji Bilgi Testi ? I ve II son test ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olmadığı; Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin, öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinin gelişiminde etkili olduğu ve daha çok Gözlem Yapma, Deney Tasarlama, Sonuç Çıkarma, Sayısal ve Uzaysal İlişkilendirme, Verileri Kaydetme ve Yorumlama, Tahmin Etme, Hipotez Kurma ve Sınama, Ölçme becerilerinde gelişimin olduğu saptanmıştır.
In this study, prospective teachers of science education who will be teaching in primary schools were asked to identify a problem related to Biology and to solve this problem with the Project Based Learning method. During the process of creating the project, the aim was to determine whether there is any effect of learning Biology subjects through Project Based Learning Approach on academic achievement and the development of science process skills. The sample of the study consisted of 37 second year students who are studying at Science Education Department. There were two applications in this study and pre-test post-test control group design was utilized in both applications. The data collection instruments used in the study were Candidate Personal Information Form, The Biology Achievement Test I-II, The Measuring Instrument of Science process Skills I, II, III, Project Proposal Evaluation Form and Project Presentations Evaluation Scale. The results of the study illustrated that Project based Learning Approach in teaching Biology didnt have a meaningful effect on the prospective teachers academic achievement after the first and second applications; however, it had an effect on the development of prospective teachers science process skills. The results also showed that Project Based Learning Approach had a greater effect on prospective teachers skills such as Observation, Designing Experiments, Making Inferences, Numerical-Spatial Identifying, Gathering Data, Interpreting Data, Predicting, Formulating and Testing Hypothesis and Measuring.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8818
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
306397.pdf2.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons