Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8811
Title: Okul psikolojik danışmanı öz-yeterliğini yordamada eğitim yaşantılarına ilişkin memnuniyetin rolü
Other Titles: The role of training experiences satisfaction in predicting school counselor self-efficacy
Authors: Akbaba, Sırrı
Erkan, Zeynep
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı.
Keywords: Eğitim yaşantı memnuniyeti
Öz-yeterlik
Okul psikolojik danışmanı
Okul psikolojik danışmanı öz-yeterliği
Self-efficacy
School counselor
School counselor self-efficacy
Training experiences satisfaction
Issue Date: 27-Jun-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erkan, Z. (2011). Okul psikolojik danışmanı öz-yeterliğini yordamada eğitim yaşantılarına ilişkin memnuniyetin rolü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, okul psikolojik danışmanı öz-yeterliği ile cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve eğitim yaşantılarına ilişkin memnuniyet düzeyi arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2010-2011 eğitim-öğretim yılında okullarda ve Rehberlik Araştırma Merkezleri'nde psikolojik danışman/rehber öğretmen olarak görev yapan 195 okul psikolojik danışmanının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından tez kapsamında uyarlama çalışması yapılan ?Okul Psikolojik Danışmanı Öz-Yeterlik Ölçeği? (Bodenhorn ve Skaggs 2005), kişisel bilgi formu ve eğitim yaşantılarına yönelik memnuniyeti belirlemek amacıyla oluşturulan ölçme aracı kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, okul psikolojik danışmanı öz-yeterliği ile cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunamazken, okul psikolojik danışmanı öz-yeterliği ile eğitim yaşantılarına ilişkin memnuniyet arasında anlamlı düzeyde pozitif yönlü ilişki bulunmuştur. İlişkili bulunan eğitim yaşantı memnuniyetinin okul psikolojik danışmanı öz-yeterliğini yordama gücü basit regresyon ile incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre eğitim yaşantılarına ilişkin memnuniyet değişkeni anlamlı bir yordayıcı olarak bulunmuş ve toplam varyansın %17'sini açıklamıştır. Eğitim yaşantılarına ilişkin memnuniyet puanları arttıkça okul psikolojik danışmanlarının öz-yeterlikleri puanları da artmaktadır. Bu sonuçlar bireylerin eğitim yaşantılarının öz-yeterlik algılarının oluşumunda önemli bir faktör olduğunu göstermektedir.
In this study, it was aimed to determine the relationship between school counselor self-efficacy, gender, age, level of education, and satisfaction for training experiences. This study was conducted on 195 school counselors working in schools or Guidance and Research Centers during the 2010-2011 academic year. The School Counselors Self-Efficacy Scale (Bodenhorn and Skaggs 2005) which was adapted into Turkish in the scope of this study, a demographic information form and a survey of training experiences satisfaction were used as data collection instruments. Findings indicated that there were no significant relationship between school counselor self-efficacy and gender, age and level of education whereas there was a significant positive relationship between school counselor self-efficacy and satisfaction for training experiences. The predictive power of satisfaction for training experiences was investigated via simple linear regression. Regression analysis showed that satisfaction for training experiences was a significant predictor of school counselor self-efficacy and explained 17% of the total variance. As satisfaction for training experiences scores increased, school counselor self-efficacy scores increased. This finding indicated that the satisfaction for training experiences is a significant factor in the formation of school counselors self-efficacy beliefs.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8811
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
306396.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons