Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8805
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzeke, Sezen-
dc.contributor.authorKaya, Aslı-
dc.date.accessioned2020-02-13T10:27:41Z-
dc.date.available2020-02-13T10:27:41Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationKaya. S. (2010). İlköğretim 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin müzik dersine ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8805-
dc.description.abstractBu araştırmada ilköğretim 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin müzik dersine yönelik görüşleri aile, sınıftaki fiziksel yapılanma ve müzik dersi öğretim programı açısından değerlendirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Bursa ili İnegöl ilçesi merkeze bağlı 29 ilköğretim okulunda öğrenim görmekte olan 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.Araştırmada var olan durumu ortaya koymak amacıyla betimsel yöntem kullanılmış, veriler kaynak tarama ve anket yoluyla toplanmıştır. Kaynak tarama çalışmasında konu ile ilgili kitaplar, bilimsel yazılar, tezler incelenmiş ve kaynak tarama kapsamında internet ortamından da yararlanılmıştır. Öğrencinin müzik dersine ilişkin görüşlerinin anket yoluyla alındığı bu çalışmada 2303 öğrenciden elde edilen veriler SPSS 16.0 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan bulgular yorumlanarak sonuca göre öneriler getirilmiştir.Araştırma sonucunda ilköğretim 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin müzik dersine bakış açılarında aile içinde müziksel ortamın olmasının, müzik dersinin etkin işlenmesinin, ders dışı müziksel faaliyetlere katılma ve programda yer alan öğrenme alanlarının öğrencilerin müzik dersine yönelik görüşlerinde etkili ve yönlendirici olduğu ortaya çıkmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this research, 8th grade elementary school students' opinions on music lesson in terms of the variables of family, class' physical structure and music curriculum have been evaluated. The research sample is constituted from 8th grade students of 29 elementary schools in İnegöl, the central district of Bursa.The study is a descriptive research in which the data were collected through literature review and a survey. Within the literature review, books, scientific papers, theses and dissertations of the related studies were examined and the internet sources were used. Students opinions on music lesson were taken through a survey applied to 2303 students. The data obtained were analyzed using SPSS 16.0 statistical program. As a result of data analysis, results were interpreted according to the emerging findings and recommendations were made.As a result of the research, it is found that the family musical environment, active music lessons, extracurricular musical activities, and the learning domains of the music curriculum affects and routes the 8th grade elementary school students' opinions on music lessons.en_US
dc.format.extentXII, 82 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectElementary musicen_US
dc.subjectElementary schoolen_US
dc.subjectMusic curriculumen_US
dc.subjectLearning elementsen_US
dc.subjectİlköğretim müziktr_TR
dc.subjectİlköğretim müzik dersitr_TR
dc.subjectÖğrenme ögeleritr_TR
dc.subjectEğitimtr_TR
dc.subjectÖğretim programıtr_TR
dc.titleİlköğretim 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin müzik dersine ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeEvaluation of the 8th grade elementary school students' opinions on music lesson in terms of different variablesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimleri Enstitüsü/Güzel Santlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
263070.pdf2.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons