Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8782
Title: İlköğretim II. kademe görsel sanatlar eğitimi dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi
Other Titles: The evaluation of the curriculum for the visual arts education course at at primary school in accordance with the teacher opinions
Authors: Erim, Gonca
Ertürk, Murat
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Görsel sanatlar
Yapılandırmacılık
İlköğretim
Öğretmen
Visual arts
Constructivism
Primary school
Teacher
Issue Date: 6-Jun-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ertürk, M. (2011). İlköğretim II. kademe görsel sanatlar eğitimi dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, ilköğretim ikinci kademedeki Görsel Sanatlar dersi öğretmenlerinin, 2006 yılından itibaren uygulamaya geçen öğretim programının getirdiği yeni yaklaşımlara ilişkin genel görüşlerinin belirlenmesini içermektedir. Araştırma sürecinde öğretmenlerin programı nasıl karşıladıkları, öğrencilere öğrenme alanlarının kazanımlarını ne kadar edindirebildikleri, derslere nasıl hazırlandıkları ve yeni yaklaşımlara ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.Araştırma 2009-2010 eğitim-öğretim yılında, Bursa İli merkez üç ilçeye bağlı (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) resmi 30 ilköğretim okulunda yapılan anket ve görüşme çalışmaları ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sürecinde ilköğretim ikinci kademedeki Görsel Sanatlar dersine giren öğretmenlere uygulanmak üzere 38 önermenin bulunduğu bir anket formu ve 5 sorunun bulunduğu bir görüşme formu hazırlanmış ve bu formlar veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Elde edilen bilgiler, frekans ve % kullanılarak analiz edilmiş, hazırlanan tablolarda bu sonuçlar gösterilerek gerekli yorumlarla desteklenmiştir.Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, Görsel Sanatlar dersi öğretmenlerinin çoğunluğunun yapılandırmacı yaklaşım anlayışıyla hazırlanan yeni öğretim programını olumlu karşıladıkları, fakat uygulama aşamasında sıkıntı yaşadıkları belirlenmiştir. Yaşanan sıkıntıların öncelikle Görsel Sanatlar dersine uygun atölye eksikliği ve öğrenci fazlalılığından meydana geldiği gözlenmektedir. Programa ilişkin sıkıntıların ise hizmet içi eğitimlerin yeterli ve uygulamaya dönük olmaması sebebiyle öğretmenler tarafından benimsenememesi, öğretmenlerin eski alışkanlıklarını devam ettirmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlerin uygulamada yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle programı uygulanabilir bulmadıkları anlaşılmaktadır. Ortaya çıkan bu sonuçlara göre, araştırmanın ilgili bölümünde programın geliştirilmesi açısından katkı sağlanacak önerilerde bulunulmuştur.
This study includes the investigation of the general opinions of Visual Arts teachers at primary school, on the new approaches which the educational program put into effect in 2006 came up with. Research period consists of the investigation of Visual Arts teachers perceptions, to what degree they can make students acquire the gains of learning fields, how they get prepared for the lessons and their opinions on the new approaches.The research was carried out in 30 public primary schools within the three central districts (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) of province Bursa, with survey studies and interviews. In the survey process, the forms containing 38 statements and the interview forms containing 5 questions were prepared and these forms were used as data collection tools. The information gathered from the research was analyzed using the frequency and the percentage factors by which the tables were created. The results were demonstrated and supported with required comments.The findings show that most Visual Arts teachers have favourable opinions on the new educational program which was developed with a constructive approach, but they have trouble in the implementation phases. The troubles encountered were observed to result from the fact that there are not sufficient numbers of workshops designed considering the needs of Visual Art lessons and that there are more students than the actual capacity can meet. The problems concerning the program itself found out to be that the teachers are not able to adopt the new program since there are not sufficient numbers of in-service trainings and even if there are some, those ones are not practice-oriented and that teacher cannot leave their past habits. It was understood that teachers do not consider this program practical since they have problems in the implementation phases. In the relevant chapter of the study, suggestions which may contribute to improvement of the program were stated in accordance with these results revealed by the study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8782
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
306395.pdf2.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons