Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8772
Başlık: Propofol, etomidat ve isofluran'ın hemodinami ve ayılma dönemine etkilerinin karşılaştırılması
Diğer Başlıklar: Comparison of the effects of propofol, etomidate and isofluran on hemodynamics and separation period
Yazarlar: Soyal, Sebahat
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Anestetikler
Anestezi-intravenöz
Anesteziden ayılma dönemi
Etomidate
Hemodinamikler
Propofol
Anesthetics
Anesthesia-intravenous
Anesthesia recovery period
Hemodynamics
Yayın Tarihi: 1993
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Soyal, S. (1993). Propofol, etomidat ve isofluran'ın hemodinami ve ayılma dönemine etkilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Çalışmamız, çeşitli cerrahi girişim yapılacak, ASA I grubuna giren 20 - 50 yaş arasındaki toplam 30 olgudan oluşan üç grupta uygulandı. Tüm olgulara anestezi indüksiyonundan önce Fentanil 1.5 mcg/kg l.V verildi ve tüm olgularda entübasyonu kolaylaştırmak amacı ile Pankuronyum bromür 0.1 mg/kg. l.V kullanıldı. 1. Grup olgularda Propofol 2 mg/kg. doz ile t.V indüksiyonun ardından Propofol infüzyonu 6 mg/kg/st. hızla uygulandı. 2. Grup olgularda Etomidat infüzyonu 6 mg/kg/st. hızla 10 dk.'lık yükleme dozunun ardından 0.6 mg/kg/st. hızla uygulandı. 3. Grup olgularda Tiyopental kirpik refleksi kayboluncaya kadar l.V yolla verilerek gerçekleştirilen indüksiyonun ardından İsofluran % 0.75 konsantrasyonda uygulanarak anestezi devamlılığı sağlandı. Tüm olgulara anestezi devamında % 50 N2O-O2 gaz karışımı kullanılarak, kontrollü solunum uygulandı. Cerrahi bitiminden 5 dk. önce I. ve II. grup olgularda Propofol ve Etomidat infüzyonları, III grup olgularda İsofluran inhalasyonu ve tüm olgularda N2O sonlandırılarak olgular % 100 O2 ile solutuldular. İndüksiyondan önce, indüksiyondan sonra, entübasyondan sonra, cilt insizyonundan önce, insizyondan hemen ve 30 dk. sonra KAS, SAB ve DAB değerleri ölçülerek, bulunan değerler grup içinde ve gruplar arasında karşılaştırılıp istatistiksel olarak değerlendirildi. Anestezi sonunda; spontan solunum, göz açma, ekstübasyon, kooperasyon- oryantasyon süreleri ve bulantı-kusma yönünden gruplar karşılaştırılarak istatistiksel olarak değerlendirildi. İndüksiyondan sonra; Propofol grubunda K.A.S değişikliği olmaksızın S.A.B ve D.A.B'da önemli azalma, Etomidat grubunda K.A.S ve D.A.B değişikliği olmaksızın SAB'da önemli azalma, İsofluran grubunda ise K.A.S'da önemli artma, S.A.B ve D.A.B'da önemli azalma görülmüştür. İsofluran grubunda görülen K.A.S artışı, Propofol grubuna göre anlamlı (p < 0.01), İsofluran ve Propofol gruplarında S.A.B ve D.A.B'da görülen azalma birbirleri ile benzer (p >0.05), Etomidat grubuna göre farklı bulunmuştur (p < 0.05, p < 0.05). Entübasyondan sonra üç grupta da K.A.S, S.A.B. Ve D.A.B. değerlerinde önemli artışlar görülmüş olup, İsofluran grubunda K.A.S. artışı Propofol grubuna göre anlamlı yüksek (p< 0.05), S.A.B. ve D.A.B. değerleri üç grupta benzer bulunmuştur (p>0.05). Cilt insizyonundan sonra Propofol ve tsofluran gruplarında K.A.S. ve S.A.B. ve D.A.B. değerlerinde önemli değişiklik görülmemiş, Etomidat grubunda her 3 değerde de anlamlı artışlar olmuştur. Etomidat grubunda görülen K.A.S. artışı Propofol grubuna göre anlamlı (p< 0.01) S.A.B. ve D.A.B. görülen artış ise hem Propofol (p<0.01, p< 0.001) hem de İsofluran (p<0.01, p< 0.001) gruplarına göre anlamlı bulunmuştur. İnsizyondan 30 dk. sonra kaydedilen K.A.S. değerleri üç grupta benzer (p>0.05), S.A.B. ve D.A.B. değerleri ise Etomidat grubunda hem56 Propofol (p<0.01, p<0.001) hem de İsofluran (p<0.01, p<0.001) gruplarına göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Anestezinin sonlandırılmasından sonra, spontan solunumun gelmesi ve göz açma süreleri üç grupta benzer bulunmuş (p>0.05), İsofluran grubunda ekstübasyon süresi hem Propofol hem de Etomidat grubuna göre anlamlı olarak daha kısa bulunmuştur (p<0.05, p<0.05). Propofol ve tsofluran gruplarında kooperasyon-oryantasyon süresi benzer şekilde kısa bulunmuş, Etomidat grubunda ise hem Propofol hem de İsofluran grubuna göre kooperasyon-oryantasyon süresi anlamlı olarak uzamıştır (p<0.05, p) Ameliyat sonrası kusma; Profol grubunda 1, Etomidat grubunda 7, İsofluran grubunda 5 olguda görülmüş ve Profol grubunda, Etomidat grubuna göre anlamlı olarak bulunmuştur. (p<0.01). Çalışmamızda; Etomidat ile indüksiyonda, hemodinamik stabiliite sağlanmış olmakla birlikte, Prfol ile indüksiyonda, kabul edilebilir hemadinamik değişklikler olması, cerrahi uyarıda minimal yanıt, anestezi devamında hemodinamik stabilte, hızlı ve düzgün uyanma, ameliyat sonrası kusmanın daha az görülmesi, ameliyathane havasını kirletmemesi nedeniyle İsofluran inhalasyon anestezisinden daha üstün olduğu kanısına varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8772
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
031108.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.33 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons