Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8771
Title: Gürcistan sorunları bağlamında Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun politikaları
Other Titles: Turkey and Russian Federation's policies in the context of Georgian issues
Authors: İşyar, Ömer Göksel
Günay, Ali Cem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
Keywords: Türkiye
Rusya Federasyonu
Gürcistan
Güvenlik
Neorealizm
Transkafkasya
Sorun alanları
Abhazya
Güney Osetya
Turkey
Russia Federation
Georgia
Security
Neorealism
Transcaucasus
Problematic domains
Abkhazia
South Ossetia
Issue Date: 27-Jan-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Günay, A. C. (2010). Gürcistan sorunları bağlamında Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun politikaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Transkafkasya bölgesi Sovyet sonrası dönemde bölge güçlerinin ve bölge dışı güçlerin hâkimiyet kurma hedefleri içerisinde yer almıştır. SSCB'nin ardılı Rusya Federasyonu, bölgeyi Yakın Çevresi olarak görmektedir ve Rusya'nın temel amacı Transkafkasya'nın bölgesel gücü olmaktır. Küresel güç ABD de, 2000'li yılların başlarından itibaren Transkafkasya'da etkin olmaya başlamıştır. Bölge bugün çift kutuplu bir yapıdadır. Türkiye'nin ise bölgeyle hem tarihi hem de coğrafi açılardan bağları vardır. Orta Asya ve Hazar Denizi enerji kaynaklarına yakın olması sebebiyle Transkafkasya, global açıdan kilit coğrafyalardan biri haline gelmiştir. Gürcistan da bu bağlamda sahip olduğu jeopolitik konum itibariyle bölgenin iki temel gücünün ve diğer güçlerin ilgisini çekmiştir. Karmaşık etnik-sosyal yapıya sahip, zayıf bir devlet olan Gürcistan ayrılıkçı hareketlerle istikrarsız bir ülke haline gelmiştir. Bu çerçevede bölgesel güç adayı Türkiye ile Transkafkasya'nın iki hegemonundan biri olan Rusya Federasyonu'nun Gürcistan'ın içerisindeki sorun alanlarına yönelik belli politikaları olmaktadır. Türkiye'nin ve Rusya'nın Gürcistan'ın sorun alanlarına yönelik bakış açılarında önemli farklılıklar vardır ve bu farklılıklar işbirliği ve çatışma temelinde incelenebilir.
Transcaucasus has become a target area to design hegemony of regional powers and extraterritorial powers in the time period after SSCB. Successor of SSCB, Russian Federation considers the region as Near Abroad and Russias main aim is to become Transcaucasian regional power. Global power USA also has become active in Transcaucasus beginning from the in early 2000s. The region is in a bipolar structure now. Turkey has both historical and geographical links with the region. Since it is close to the Middle Asia and Caspian energy resources, Transcaucasus has become one of the key geographies globally. In this context, Georgia has attracted interest of regions two main powers and the other powers with its geopolitical position. As a weak state with complex ethnic-social structure, Georgia has become an inconsistent country because of separatist movements. In this context there are some policies of Turkey as a regional power nominee and Russian Federation as one of the hegemon powers of Transcaucasus towards the problematic domains inside of Georgia. There are serious differences of Turkey and Russias point of views towards the Georgian problematic domains and this can be analysed in the basis of cooperation and conflict.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8771
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311068.pdf2.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons