Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8754
Title: Türk Ticaret Kanunu ve diğer düzenlemelerin bağımsız denetime getirdiği yenilikler ve bir araştırma
Other Titles: The innovations in independent audit via Turkish Commercial Code and other regulations and a research
Authors: Çabuk, Adem
Bora, Tuba
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe Finansman Bilim Dalı.
Keywords: Bağımsız denetim
Türk Ticaret Kanunu
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
SWOT analizi
Independent audit
Turkish Commercial Code
Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority
SWOT analysis
Issue Date: 26-Jul-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bora, T. (2013). Türk Ticaret Kanunu ve diğer düzenlemelerin bağımsız denetime getirdiği yenilikler ve bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak genel hatlarıyla 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu, muhasebe ve denetim uygulamalarında köklü değişiklikler getirmiştir. Bu değişikliklerden en önemlisi, denetim kurulunun şirket bünyesinden çıkarılması ve denetimin bağımsız denetçiler tarafından yapılacak olmasıdır. Bu durumda denetimin daha işlevsel hale geleceği aşikardır. 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarının oluşturulması, yayınlaması, denetim standartlarının belirlenmesi, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve bunların faaliyetlerinin denetlenmesinde Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu yetkili kılınmıştır. Böylece TTK nın yanı sıra KGK?nın yaptığı düzenlemeler de bağımsız denetim uygulamalarına yön vermektedir. Bu çalışmada öncelikle denetime ilişkin açıklamalar yapılmış ve bağımsız denetimin Türk mevzuatındaki yeri incelenmiştir. Daha sonra TTK ve KGK nın bağımsız denetim düzenlemelerine yer verilmiştir. KGKnın yetkilendirdiği bağımsız denetim kuruluşlarının bu düzenlemelere bakış açıları araştırılmış ve bu konuda SWOT analizi yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20 paket programı aracılığıyla analiz edilerek değerlendirilmiştir.
The Turkish Commercial Code, issued in the Official Gazette; dated February, 14th, 2011 and numbered 27846 and generally became effective on July 1st, 2011, leads radical changes in accounting and auditing practices. The most important one of these changes is to taking off the auditing board from the company structure and let independent auditors to perform auditing. In this case, it is clear that auditing will become more functional.By the Decree Law numbered 660; establishment of Turkish Accounting Standards compatible with international accounting standards, determination of auditing standards, authorization of independent auditors and independent audit firms and oversighting of their activities by the Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority were regularized. Hence, the requirements of the Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority effect independent audit practices as well as Turkish Commercial Code. In this thesis, firstly explanations regarding audit are performed and the place of independent audit in the Turkish legislation is examined. Also the independent audit requirements of the Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority and Turkish Commercial Code are examined. The view of independent audit firms, authorized by Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority, to these requirements is researched and a SWOT analysis is performed. The data is analyzed and by the SPSS 20 programme and the results are interpreted.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8754
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
354606.pdf2.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons