Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8753
Title: Pediatrik onkolojide ilaç ekstravazasyonu: Tek merkez deneyimi
Other Titles: Drug extravasation in pediatric oncology: Single center experience
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı.
Sevinir, Betül
Keywords: Kemoterapi
Ekstravazasyon
İnsidans
Çocukluk çağı
Chemotherapy
Extravasation
Incidence
Childhood
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sevinir, B. (2008). "Pediatrik onkolojide ilaç ekstravazasyonu: Tek merkez deneyimi". Güncel Pediatri, 6(1), 1-4.
Abstract: Amaç: Sitotoksik kemoterapi uygulamalarında ekstravazasyon sıklığı değişkendir. Bu çalışmanın amacı merkezimizde ekstravazasyon sıklığını ve risk faktörlerini tanımlamaktır. Gereç ve Yöntem: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı’nda 2004-2007 yılları arasındaki hasta kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Tanı alan hasta sayısı, ekstravazasyon sayısı, demografik ve klinik özellikleri belirlendi. Bulgular: Merkezimizde pediatrik onkoloji hastalarında kemoterapi ekstravazasyonu insidansı %0.4 bulundu. Ekstravazasyon görülen hastaların %41’i üç yaşından küçüktü. Kemoterapi başlangıcından median 9 hafta sonra ekstravazasyon gözlendi. Ekstravazasyonların %77’si poliklinik koşullarında ve %59’u haftada bir tedavi alan grupta idi. En sık vinka alkaloidleri, aktinomisin ve adriamisin kaçışı saptandı. Sonuç: Sitotoksik kemoterapi ekstravazasyon sıklığı literatürle benzerdir. Daha küçük çocuklarda ve daha sık kemoterapi alanlarda risk daha yüksektir.
Aim: The frequency of cytotoxic chemotherapy extravasation is uncertain. The aim of this study was to determine extravasation frequency and to verify the risk factors in our center. Materials and Methods: Hospital records of pediatric oncology patients at Uluda¤ University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Oncology between 2004-2007 were reviewed retrospectively. Number of the cases with chemotherapy extravasation, diagnosis, demographic and clinical features were recorded. Results: The incidence of cytotoxic drug extravasation in pediatric oncology cases was 0.4%. Forty-one percent of extravasations were observed in patients under 3 years The median extravasation time was 9th week of the chemotherapy. Most of the extravasation injuries were seen in outpatient clinic (77%) and mainly in cases who were having therapy weekly (59%). The most frequent site of extravasation was dorsal hand (82%). Causative drugs were vinca alkaloids, doxorubicin and dactinomycin. Conclusion: The incidence of chemotherapy induced extravasations were similar with literature. Young age and weekly chemotherapy were major risk factors in pediatric oncology cases.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905315
http://hdl.handle.net/11452/8753
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2008 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_1_1.PDF78.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons