Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8739
Title: Alerjen spesifik immünoterapide lokal ve sistemik reaksiyonlar
Other Titles: Local and systemic reactions in allergen specific immunotherapy
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Alerji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Canıtez, Yakup
Öztürk, Rıfat Can
Sapan, Nihat
Keywords: Alerji
Alerjen
Çocuk
İmmünoterapi
Allergy
Allergen
Childhood
Immunotherapy
Reaction
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Canıtez, Y. vd. (2007). "Alerjen spesifik immünoterapide lokal ve sistemik reaksiyonlar". Güncel Pediatri, 5(3), 92-95.
Abstract: Amaç: Alerjen spesifik immünoterapi uygulamaları sırasında çeşitli lokal veya nadirde olsa ölüme kadar gidebilen sistemik reaksiyonların ortaya çıkabileceği bilinmektedir. Çocukluk yaş grubunda klasik subkutan spesifik allerjen immünoterapisi uygulanan olgularda olası reaksiyonları araştırmak amacıyla bu çalışma planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji Bilim Dalı polikliniğinde 1999-2007 yılları arasında ev tozu akarları karışımı (D.Pteronyssinus %50, D. Farinae %50), veya otlar/ tahıllar polen karışımı (Grasses-Cereals; çayır polenleri %55, arpa %10, yulaf %10, çavdar %15, buğday %10 karışımı) ile immünoterapi tedavisi alan olgular rastgele seçilerek çalışmaya alınmış, immünoterapi kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Enjeksiyon bölgesinde 2-5 cm arası ödem ve/veya eritem “lokal reaksiyon”, 5 cm’den büyük ödem ve/veya eritem “geniş lokal reaksiyon” olarak tanımlanmıştır. Ürtiker, anjioödem, bronkospazm, astım atağı, laringospazm, ciddi anafilaksiden en az birinin görülmesi “sistemik reaksiyon” olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya alınan toplam 132 olgudan 85’si astım, 22’si alerjik rinit ve/veya alerjik rinokonjuktivit, 25’i astım ile birlikte alerjik rinit ve/veya alerjik rinokonjuktivit tanıları ile tedavi ve takip altındaydı. Olguların 68’ine akar karışımı ve 64’üne otlar/tahıllar karışımı ile immunoterapi uygulanmıştı. Çalışmaya alınan 132 olguya toplam 7110 (ortalama 51,8±16,7) alerjen enjeksiyonu uygulandığı saptandı. Lokal reaksiyon, olguların 35’inde (%26,5) ve tüm enjeksiyonların 412/7110’u sonrasında (%5,8) saptandı. Geniş lokal reaksiyon ise olguların 13’ünde (%9,8), tüm enjeksiyonların 41’i sonrasında (%0,6) saptandı. Sistemik reaksiyonlar ise toplam 21 hastada (%15.9), tüm enjeksiyonların ise 32’si sonrasında (%0.4) ortaya çıkmıştır. Sonuç: Çocukluk yaş grubunda subkutan alerjen immünoterapisi uygulamalarında lokal, geniş lokal ve sistemik reaksiyonlar belirli bir oranda görülmektedir. İmmünoterapi tedavisinin başlanması, uygulamalarının yapılması ve izleminin deneyimli merkezler tarafından ve acil müdahalelerin yapılabileceği şartlarda uygulanması yerinde olacaktır.
Aim: Local or fatal systemic reactions can be seen in allergen specific immunotherapy. This study was designed to investigate the possible reactions in subcutaneous conventional allergen specific immunotherapy in childhood. Materials and Methods: Subjects receiving immunotherapy for house dust mite-mix (D.Pteronyssinus 50%, D.Farinae 50%) or grasses-cereals pollens mix (Grasses pollens 55%, Hordeum vulgare 10%, Avena sativa 10%, Secale cereale 15%, Triticum sativum 10%) in Uludag University Medical Faculty, Pediatric Allergy Department from 1999 to 2007 were randomly recruited and retrospectively investigated. Local reactions were defined as edema and/or erythema of 2 to 5 cm at injection site, and edema and/or erythema greater than 5 cm were defined as large-local reactions. Systemic reactions were defined as the presence of at least one of the followings: urticaria, angioedema, bronchospasm, laringospasm and severe anaphylaxis. Results: During the study period, a total of 7110 injections were administered to 132 patients having asthma (n=85), allergic rhinitis or allergic rhinoconjunctivitis (n=22) and asthma with allergic rhinitis or allergic rhinoconjunctivitis (n=25). Sixty-eight patients had immunotherapy for mite-mix and 64 for grasses-cereals mix. Local reactions were detected in 35 patients (26,5%) after 412/7110 injections (5.8%) and large-local reactions in 13 (9.8%) patients after 41 injections (0.6%). Systemic reactions were detected in 21 (15,9%) patients, after 32 injections (0,4%). Conclusion: During the subcutaneous allergen specific immunotherapy in pediatric population side effects such as local, large-local and systemic reactions may occur to some extent. So, immunotherapy must be started, administered and followed-up only in specialized centers by specialized persons in optimal conditions where emergency intervention facilities are available.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/908952
http://hdl.handle.net/11452/8739
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2007 Cilt 5 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_3_2.PDF62.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons