Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8733
Title: Türkiye'de ve dünyada kamu mali yönetiminde mali saydamlık kavramının gelişimi ve önemi
Other Titles: Fiscal transparency notion in Turkish and world public fiscal administration
Authors: Altuğ, Figen
Avcı, Mehmet Alpertunga
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Bütçe ve Mali Planlama Bilim Dalı.
Keywords: Saydamlık
Bütçe
Denetim
Bilgi
Kamu mali yönetimi ve hesap verme sorumluluğu
Transparency
Public fiscal administration and accountability
Information
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Avcı, M. A. (2005). Türkiye'de ve dünyada kamu mali yönetiminde mali saydamlık kavramının gelişimi ve önemi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tez yüksek lisans tezi olarak “Türkiye’de ve Dünya Kamu Mali Yönetiminde Mali Saydamlık Kavramının Gelişimi ve Önemi” adı altında Mehmet Alpertunga Avci tarafından, Prof. Dr. Figen Altuğ’un danışmanlığı ışığında hazırlanmıştır. 1990’lı yıllarda meydana gelen finansal krizler mali saydamlık kavramını ve bu kavramın önemini ortaya koymuştur. Bu bağlamda gelişmiş ve az gelişmiş olan birçok ülke uluslararası kuruluşların yardımıyla bu kavramı kendi kamu mali yönetimlerine yerleştirmiştir. Mali saydamlık yalnızca gelişmiş ülkeler için değil aynı zamanda gelişmekte olan ülkeler için de gereklidir. Bu çalışmada; mali saydamlığın önemi ve gerekliliği, Türkiye ve tüm dünyadaki durumu ve hukuki çerçevesi incelenmiştir. Araştırma yapılırken süreli ve süresiz birçok kaynaktan (kitap, tez, gazete, dergi . . .vb) faydalanılmış, mali saydamlık konusunda çalışmaları olan kişiler ve kurumlarla görüşülmüştür. Aynı zamanda yasal birçok gelişme büyük bir dikkatle yakından takip edilmiştir ve mali saydamlık kavramının önemi ve gerekliliği tüm yönleriyle ortaya konmuştur.
This thesis study named “Fiscal Transparency Notion in Turkish and World Public Fiscal Administration” has been prepared by Mr Mehmet Alpertunga Avci under the supervision of Professor Figen Altuğ. Financial crisis, which happened in 1990’ies, proved fiscal transparency notion and importance of this notions. At this context lots of developed and undeveloped countries placed this notion to their public fiscal administrations with international establishments helps. Fiscal transparency not only necessary for developed countries but also undeveloped countries. This study analyses fiscal transparencies importance and necessity, notions position and legal frame in Turkey and all over the world. Definite and indefinite sources (book, thesis, newspaper, journal etc) used while the research started, interviewed with individuals and institutions which had got works about fiscal transparency. At the same time a lot of legal developments followed with a great attention and fiscal transparency notions importance and necessity exhibited with all of its courses.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8733
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188278.pdf2.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons