Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8704
Title: Bilgi tabanlı organizasyonlarda liderlik
Other Titles: The leadership on knowledge-based organizations
Authors: Efil, İsmail
Çağlayan, Arzu
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Bilgi teknolojisi
Bilgi yönetim sistemi
Bilgi yönetimi
Dönüşümcü liderlik
Liderlik
Teknoloji liderliği
Yöneticiler
Örgütler
Information technology
Information management system
Information management
Transformational leadership
Leadership
Key technology player
Managers
Organizations
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çağlayan, A. (2004). Bilgi tabanlı organizasyonlarda liderlik. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Yeni dünya, enformasyonun değer kazandığı, somut varlıkların yerini bilgi gibi soyut değerlerin aldığı dünyadır. Bilgi varlığı artık organizasyonlar için başarının temelidir. Bu başarı gerekliliği organizasyonları bilgi varlığı oluşturmak ve yönetmek olarak tanımlanan "Bilgi Yönetimi" kavramına götürmektedir. Şirketler rekabet avantajı sağlamak için, müşterilerin taleplerine ve önerilerine anında cevap vermek, üretimini beklenen kalitede gerçekleştirmek ve ürünlerini tüketicilere zamanında ulaştırmak zorundadır. Bilgi Yönetimi, oluşturduğu organizasyonel bilgi yapısıyla, kilit bilgi kaynaklarını korumakta, değişimi, esnekliği getirmekte ve verimlilik sağlamaktadır. Bilginin önemi, gün geçtikçe artarken onu kontrolsüzce yönetmeye çalışmak bilgi verimsizliğine yol açmaya ve organizasyonel bilginin kaybedilmesine veya varolan bilginin zarar görmesine neden olur. Hızla değişen ve yeni çözümler gerektiren iş dünyasında bilginin etkili bir şekilde yönetUmesi bilgi liderlerinin varlığına bağlıdır. Bu liderler dönüşümcü liderler olarak adlandırılmaktadır. Bu tezde, işletmelerin bilgi yönetimi uygulama aşamalannı planlamaları ve etkin bir şekilde yararlanmaları amacıyla bilginin iyi bir şekilde tanımlanıp, organize edilmesine ve kullanılmasına imkan verecek bir bilgi yönetim modeli ve bilgiyi en etkin şekilde yönetebilecek olan bilgi çağı liderleri olarak tanımlanan dönüşümcü liderler ele alınmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda küreselleşmenin organizasyonları büyük ölçüde etkilediği, dönüşümcü liderlik anlayışının bilgi yönetim sistemine uygun bir liderlik modeli olduğu ve araştırma yapılan işletme liderlerinin dönüşümcü lider niteliklerine büyük ölçüde sahip oldukları saptanmıştır.
In the new world, information gains more value, assets rapidly changes their condition. Any more, knowledge is base of success for organizations. This necessary of being success takes away organizations to "Knowledge Management" concept that describes as formatting and managing knowledge assets companies have to reply their customers' orders, requests or suggests in time, produce good quality products, distribute to clients their products in time for taking competition advantages. Knowledge Management builds organizational knowledge structures, protects key knowledge sources, brings changes, creates flexible structures and improves productivity. While importance of knowledge is highly increasing, trying to manage knowledge with uncontrolled ways decreases knowledge productivity, loses organizational knowledge or damages an existing knowledge. It requires knowledge keaders for managing knowledge effectively in a business world which changes rapidly and requires new solutions. These leaders are called transformational leaders. In this thesis, a knowledge managemet model which defines, organizes, uses knowledge, is considered for planning implemention steps of knowledge management and integrating inside structures and to benefit effectively from them and the leaders of knowledge age can manage the knowledge effectively that defined transformational leaders. At the end of this study, it is determined that globalization has great effects on organiztions, transformational leadership is appropriate with knowledge manegement system and leaders of investigated organizations, to a large extent, have the characteristics of transformational leaders.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8704
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
147947.pdf8.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons