Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8681
Title: Neo-liberal ekonomi düzeninin emeğe yansımaları
Other Titles: Reflections of neo-liberal economics order to the labour
Authors: Baştaymaz, Tahir
Lafcı, Ayhan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Ekonomi
Ekonomi politikaları
Ekonomi teorileri
Neo-liberalizm
Çalışanlar
İş gücü
İş hayatı
Economy
Economic policies
Economic theories
Neo-liberalism
Workers
Manpower
Work life
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Lafcı, A. (2004). Neo-liberal ekonomi düzeninin emeğe yansımaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'na sebep olarak gösterilen liberalist (klasik iktisatçı) ekonomi öğretisi, bu olaydan sonra dünyada pek fazla uygulama alanı bulamamıştır. 1980'li yıllara doğru ise, başta dönemin Britanya, ardından da Birleşik Devletler hükümetlerinin kararlarıyla, ekonomide yeni bir liberal dönem başlamıştır. Bu yeni ekonomi politikasının adı neo-liberalizmdir. Neo-liberalizm, kapılarım Batı'ya açmış bütün ülkelerde de uygulama alam bulmuştur. Denilebilir ki, küreselleşme ile birlikte bir neo-liberal ekonomi düzeni başlar. Neo-liberal ekonomi düzerıinin ilk felsefesi, devletin görevlerini yeniden yorumlamak ve onu mümkün olduğu kadar ekonomik sistemden uzak tutmaktır. Bu çerçevede düzenin ana felsefesini, ünlü filozof Hayek'in desteklediği "doğal düzen" oluşturmaktadır. Bu doğal düzende, emek ve sermaye ilişkileri serbest rekabet koşullarında işlemektedir. Ancak bu koşullar, doğası gereği haklarım aramada korunmaya ihtiyacı olan emek sınıfının güçsüzleşmesine neden olmuştur. Öte yandan, serbest bir manevra alanına sahip olan sermaye kesimi ise oldukça güçlenmiştir. Üstelik sermaye, emekten daha hızlı ve daha etkili bir biçimde teşkilatlanmıştır. Emek sınıfının güçsüzleşmesi sosyo-ekonomik dengeleri alt üst eder. Bu olumsuzluk hem küçük hem de büyük çaplı krizlerin davetçisidir. öte yandan bu krizler, müdahalesizlikten ötürü açmazlara sürüklenmektedir. Tüm bu gelişmeler neo- liberalizmin, başlangıçta savunulduğunun aksine, ekonomi için bir alternatif olamayacağım ortaya koymaktadır. Kamuoyunun büyük bir kısmı, bu olumsuzlukları yaşamasına rağmen, gerçek nedenlerim hala tam manasıyla idrak edememektedir.
Liberalist (classical) economics doctrine which was demonstrated as reason for 1929 World Wide Economics Crisis had not found so much enough practising zone in the world after the crisis. Towards 1980's, new liberal term for economics has started by first Britain and then US governments' decisions. Name of this new economics politics is neo-liberalism. It finds practising zone in the countries open their doors for West. In another word, globalisation and neo-liberalism started at the same time. First philosophy of neo-liberalism is to re-define capabilities of the state, and so to keep it far a way as mach as possible from economics system. In that frame, "natural order" which was defined by Hayek becomes as its basic philosophy. In this natural order, labour and capital relationship goes on unrestrained competition conditions. However, these conditions have been causing to weaken labour class that need defense in insisting rights, because of its spesifications. In the other side, the capitalist mat has free maneuver area became strong. Furthermore, the capitalist organized more fast and more effectively than labour. Weakening the labour upset socio-economics balances. This negativeness is trigger both small and big scale crisises. In the other side, these crisises go to dilemmas because of there is no interference. On the opposite of defended in its start, all of these variations brought up that neo-liberalizm would not be alternative for economics. Most of the public opinion, in spite of feel this negativeness, do not still perceive real reasons of this negativeness.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8681
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
147951.pdf9.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons