Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8658
Title: Anne sütünde adiponektin
Other Titles: Adiponectin in breast milk
Authors: Kırel, Birgül
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
Sağlam, Halil
Melahat, Dirican
Tarım, Ömer
Keywords: Adiponektin
Anne sütü
Emzirme
Adiponectin
Breast milk
Lactation
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sağlam, H. vd. (2007). "Anne sütünde adiponektin". Güncel Pediatri, 5(1), 28-30.
Abstract: Amaç: Adipositler tarafından salgılanan bir protein olan adiponektin esas itibarıyla glukoz toleransını ve insülin duyarlılığını etkiler. Obezite ve tip 2 diyabet gibi insüline dirençli durumlarda adiponektin düzeylerinde düşüş gözlenir. Yöntemler: Bu çalışmada emziren sağlıklı 32 kadından alınan anne sütlerinde adiponektin düzeyleri çalışılmıştır. Annelerin serum glukoz ve insülin düzeyleri de ölçülerek maternal adiponektin düzeyleriyle karşılaştırılmıştır. Bulgular: Anne sütü ve anneden alınan serumlarda ölçülen ortalama adiponektin düzeyleri sırasıyla 46 (13.8-194) ng/ml ve 4490 (1400- 43320) ng/ml bulunmuştur. Anne sütü ve maternal serum adiponektin düzeyleri arasında herhangi bir korelasyon saptanmamıştır (p>0.05). Anne sütü adiponektin düzeyleri yalnızca örnek alınma zamanı ile ilişkili bulunmuştur [ortalama=2.6 (1-5) gün, (r=-0.5, p<0.01)]. Maternal serum adiponektin düzeyleri yalnızca maternal serum glukoz/insülin oranlarıyla korelasyon göstermiştir (r= -0.4, p<0.05). Sonuç: Anne sütünde saptanabilir düzeylerde adiponektin bulunmaktadır. Anne sütündeki adiponektin maternal adiponektin düzeyleriyle korelasyon göstermemektedir. Anne sütündeki adiponektinin biyolojik işlevlerinin ve yine emziren annelerin çocuklarının tartı alımı ve insülin duyarlılıklarıyla ilişkisinin daha iyi bir biçimde anlaşılabilmesi için daha ayrıntılı çalışmalara gereksinim vardır.
Background: Adiponectin, a protein secreted by adipocytes, affects mainly glucose tolerance and insulin sensitivity. Hypoadiponectinemia is found in obesity and insulin resistant states such as type 2 diabetes. Methods: We studied serum and breast milk adiponectin levels in 32 healthy lactating women. Serum glukoz and insulin levels of the mothers were also measured and compared with adiponectin levels. Results: Mean adiponectin levels were 46 (13.8-194) ng/ml and 4490 (1400-43320) ng/ml in breast milk and maternal serum samples, respectively. There was no correlation between maternal serum-milk adiponectin levels (p>0.05). Milk adiponectin was only related with the postpartum day when the samples were taken (mean=2.6 (1-5) days) (r=-0.5, p<0.01). Maternal serum adiponectin was correlated with only maternal glucose/insulin ratio (r=-0.4, p<0.05). Conclusion: Detectable levels of adiponectin are found in breast milk. Milk adiponectin was not related with maternal serum adiponectin levels. Further studies are needed to understand its biological availability and relationships with weight gain and insulin sensitivity in the babies of lactating women. (Güncel Pediatri 2007; 5: 28-30) Key words: Adiponectin, breast milk, lactation
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/909265
http://hdl.handle.net/11452/8658
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2007 Cilt 5 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_1_6.PDF46.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons