Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8657
Başlık: Fetal enflamatuar yanıt sendromu ve beyin zedelenmesi
Diğer Başlıklar: Fetal inflammatory response syndrome and brain damage
Yazarlar: Kumral, Abdullah
Yeşilırmak, Didem Cemile
Anahtar kelimeler: Fetal enflamatuar yanıt sendromu
Beyin hasarı
Fetal inflammatory response syndrome
Brain injury
Yayın Tarihi: 2007
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kumral, A. ve Yeşilırmak, D. C. (2007). "Fetal enflamatuar yanıt sendromu ve beyin zedelenmesi". Güncel Pediatri, 5(1), 25-27.
Özet: Preterm doğuma ve neonatal komplikasyonlara neden olan faktörler içerisinde en sık saptanan nedenlerin baflında intrauterin enfeksiyonve/veya enflamasyon gelmektedir. Mikroorganizma veya ürünlerinin fetusa ulaflması sitokin salınıflına ve sistemik fetal enflamatuar cevaba (FIRS) neden olmaktadır. FIRS; fetal veya neonatal beyin hasarına neden olarak ileride serebral palsi (CP) geliflimine yol açmaktadır. İntrauterin dönemde sitokinlerin neden olacağı beyaz cevher hasarı ve preterm doğum ile CP arasındaki iliflki günümüzde iyi bilinmektedir. Klinikte karflımıza periventriküler lökomalazi (PVL) olarak çıkan beyaz cevher hasarı, nörogeliflimsel prognoz ve CP’nin ağırlığı açısından oldukça önemlidir
Intrauterine infection/inflammation has been identified as the most common cause of preterm delivery and neonatal complications. When microorganisms or their products gain access to the fetus they stimulate the production of cytokines and a systemic response termed FIRS (Fetal Inflammatory Response Syndrome). Subsequently, FIRS was implicated as a cause of fetal or neonatal brain injury that leads to cerebral palsy (CP). A relationship between CP and intra-amniotic inflammation was demonstrated, intrauterine infection may lead to activation of the cytokine network which in turn can cause white matter brain damage and preterm delivery, as well and as the future development of CP. This white matter insult is identified clinically as periventricular leucomalacia (PVL) which is associated with the subsequent development of impaired neurological outcomes of variable severity including CP.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/909239
http://hdl.handle.net/11452/8657
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2007 Cilt 5 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
5_1_5.PDF46.83 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons