Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8654
Title: Çocuklarda hızlı ve seri entübasyon
Other Titles: Rapid sequence intubation in children
Authors: Saz, Ulaş E.
Arıkan, Çiğdem
Aydoğdu, Sema
Keywords: Entübasyon
Hızlı
Çocuk
Intubation
Rapid
Child
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Saz, U. E. vd. (2007). "Çocuklarda hızlı ve seri entübasyon". Güncel Pediatri, 5(1), 11-17.
Abstract: Hızlı ve seri entübasyon; entübasyonun daha güvenli ve kolay, daha hızlı ve az travmatik yapılmasını sağlamak amacıyla birtakım nöromuskuler blokörlerin ve sedatif ajanların kullanılması suretiyle oluşturulduğu bir yöntemdir. Çocuk acil servislerinde entübasyon gerektiren hastalarda kullanımı giderek yaygınlaşan ve pediatrik resusitasyon kurslarında eğitimi verilen bir yöntem olmaya başlamıştır. Çalışmaların çoğunda hızlı ve seri entübasyonun (HSE) klasik entübasyon yöntemlerinden daha fazla tercih edildiği görülmüştür. 7000’den fazla hasta içeren geniş bir prospektif çalışmada hastaların %78’inde HSE yönteminin kullanıldığı vurgulanmıştır. HSE, daha başarılı bir yöntem olması nedeniyle genellikle acil servislerde ilk olarak tercih edilmektedir. Nitekim bu farklılık, az sayıda hasta içeren birçok retrospektif ve çok sayıda hasta içeren bir tane prospektif çalışmada açıkça ortaya konulmuştur. HSE, ileri havayolu yönetiminde eğitilmiş ve sedatif paralitik doz bilgisine sahip acil servis pediatristlerinin güvenle uygulayabilecekleri bir yoldur. HSE birçok pediatrik seride ve erişkinlerde yapılmış daha geniş kapsamlı çalışmalarda gösterilmiştir.
Rapid sequence intubation (RSI) is a commonly used technique in the emergency department (ED) to facilitate the placement of an emergency airway. This technique is the performance of intubation with sedatives and neuromusculer blockade, with the objective of making procedure quicker, easier and less traumatic. Patients that are candidates for RSI are all those who require intubation and have varying levels of consciousness and with any suspicion of a full stomach. The Core Content for Emergency Medicine (EM) recommends that all emergency physicians should be trained to manage the airway, including administering paralytic agents for endotracheal intubation. Emergent intubations can be performed with or without sedation and paralysis. The vast majority are performed using RSI, a specific intubation technique that involves sedation and paralysis, with airway protection. This was demonstrated in a large prospective series including more than 7000 patients, in which 78 percent of intubations were performed using RSI.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/909224
http://hdl.handle.net/11452/8654
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2007 Cilt 5 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_1_2.PDF87.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons