Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8632
Title: İdiopatik parkinson hastalığında yürüme ve postürün değerlendirilmesi
Other Titles: Assessment of gait and posture in idiopathic parkinson's disease
Authors: Zarifoğlu, Mehmet
Emirza, A. Mine Altun
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
Keywords: İdiopatik parkinson hastalığı
Yaşam kalitesi
Yürüme
Denge
UPDRS
İdiopathic parkinson's disease
Quality of life
Posture
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Emirza, A. M. A. (2011). İdiopatik parkinson hastalığında yürüme ve postürün değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: İdiopatik Parkinson Hastalığı (İPH)'nda ortaya çıkan postür ve yürüme bozuklukları, ileri derecede özürlülük oluşturdukları için çok önemlidir. Bu çalışmadaki amacımız Parkinson hastalarında dengenin ve yürümenin değerlendirilmesinde kullanılan klinik ölçekleri uygulamak ve kontrol grubu ile karşılaştırmaktır. Diğer amaçlarımız ise İPH'larında yürüme parametrelerini etkileyen faktörleri ve olguların yürüme ve denge sorunlarının yaşam kalitelerine etkilerini incelemektir.U.Ü.T.F. Nöroloji Anabilim Dalı Polikliniklerinde izlenen 40 İPH ( 24 erkek, 16 kadın) ve 20 sağlıklı kontrol (10 erkek, 10 kadın) çalışmaya alındı. Olgulara nörolojik muayene ve Mini Mental Durum Değerlendirme Testi yapıldı, UPDRS, Yana Fonksiyonel Uzama (YFU), Öne Fonksiyonel Uzama (ÖFU), Hoehn-Yahr evrelemesi, Berg Denge Ölçeği ve Tinetti Denge Skalası ve yaşam kalitesi ölçekleri uygulandı. Türk Nöroloji Derneği (TND) Yürüme ve Denge Bozuklukları Formu kullanıldı. Verilerin istatistiksel analizi için SPSS programı 16. sürüm kullanıldı.Olguların testleri kontrol grubu ile karşılaştırılarak değerlendirildiğinde İPH'larında YFU'da tüm parametrelerde, ÖFU'da üçüncü deneme ve ortalama değerlerinde daha kısa mesafeye uzanma, Berg denge ölçeği ve Tinetti denge skalasında daha düşük skor, TND denge ve yürüme bozuklukları değerlendirme formunun ambulasyon, postur ve denge skorları ve ikisinin toplam skorlarında daha yüksek skor, Postur-Lokomosyon-Manuel (PLM) test ile Kalk-Yürü-Otur (KYO) testlerinde daha uzun süre, 6 metre yürüme süresi daha uzun, adım sayısı daha fazla ve adım uzunluğu daha kısa, sağdan ve soldan 360 derece dönüşlerde birinci ile ikinci deneme süreleri ve ortalama süreleri daha uzun ve denge bozukluğu mevcuttu. İPH' ları kendi alt gruplarında da değerlendirildi. Tüm veriler istatiksel olarak anlamlı bulundu.Yürüme ve dengeyi değerlendirmek amaçlı düzenlenmiş testlerin klinik olarak daha sık uygulamaya girmesi, bu hastaların tanı, izlem ve tedavi süreci hakkında bize daha objektif sonuçlar vermektedir. İPH'larında yürüme ve denge sorunları bu hastaların yaşam kalitelerini olumsuz etkilemektedir. Bunları sağlayabilmek için İPH'ların daha geniş serilerde ve farklı evrelerdeki hastalarında uygulanması ve yürüme ve dengeyi etkileyen faktörlerin incelenmesine yönelik yeni çalışmalar gerekmektedir.
In Idiopathic Parkinson's Disease (IPH), occuring the posture and gait disorders is very important cause severe disability. Aim in this study is to apply and compare with the control group used to assess the clinical scales of balance and gait in Parkinson's patients. Other objectives are the factors affecting the parameters of Parkinsons gait and how their gait and balance problems investigate the effects of quality of life.40 IPH (24 males, 16 females) followed in U.Ü.T.F. Department of Neurology, Polyclinics and 20 healthy controls (10 males, 10 females) were enrolled. Mini-mental status examination and neurological evaluation test were applied to patients. UPDRS, functional reach, Hoehn-Yahr staging, Berg Balance Scale, the Tinetti Balance Scale and quality of life scales were performed. Turkish Neurological Society (TND) Form in gait and balance disorders used. SPSS program for statistical analysis of data 16 version was used.Tests are evaluated by comparing with a control group of patients. Parkinsons reach a distance of less than controls at all parameters in side by functional reach, third trial and the average values in forward functional reach; a lower score at Tinetti balance scale and Berg balance scale; higher scores at TND balance and gait disorders evaluation form ambulation, posture and balance scores and on both the total score; a longer period of testing at Postural-locomotion-manual and Get up-Walk-Sit tests; 6 meter gait time is longer, the number of steps more and shorter stride length; right and left turns 360 degrees and the average duration of the first and second trial periods were longer and had a balance disorder. All the data found statistically significant.To evaluate designed for walking and balance tests use into clinical practice more often, provides us a more objective results for diagnosis of these patients, follow-up and treatment process. Gait and balance problems adversely affect their quality of life in Parkinson patients. In order to provide these, new studies are needed to investigate factors that affect gait and balance with application on larger populations and different stages of patients.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8632
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307327.pdf871.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons