Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8631
Title: İnvajinasyonlarda tedavi yaklaşımı
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.
Kırıştıoğlu, İrfan
Keywords: İnvajinasyon
İdiopatik invajinasyon
Sürükleyici noktalı invajinasyon
Kronik invajinasyon
Postoperatif invajinasyon
Invagination
Idiopathic invagination
Immersive point invagination
Postoperative invagination
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kırıştıoğlu, İ. (2004). "İnvajinasyonlarda tedavi yaklaşımı". Güncel Pediatri, 2(3), 131-133.
Abstract: İnvajinasyon proksimal bir barsak segmentinin daha distaldeki bir barsak içine girmesidir. Sıklıkla (% 80-90) ileum kolonun içine girer. Sıklığı her 1000 canlı doğumda 1- 4 olgu olarak verilir. Erkeklerde 2 kat daha fazla görülür. İnvajinasyon 3 ay -24 ay arasındaki çocuklarda en sık intestinal obstrüksiyon sebebidir (1,2). İnvajinasyonlar oluşum şekline göre dört tipe ayrılır (1,2,3,4). a) İdiopatik invajinasyon: Belirgin bir etyolojik sebeb yoktur. Ancak, gıda değişikliklerini takiben oluşan Peyer plağı hipertrofisi, virutik üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı mezenter lenfadenopatisi ve rotavirus gastroenteriti sorumlu tutulmaktadır. b) Sürükleyici noktalı invajinasyon (lead point): Bu invajinasyonda proksimal barsak segmentinin distal barsak segmenti içerisine girmesini tetikleyecek bir anatomik lezyon mevcuttur. En sık Meckel divertikülü tetik rolü oynar. c) Kronik invajinasyon: Olguların çoğunda invajinasyonu tetikleyecek bir anatomik sebep vardır. Bu tabloda invajine olan barsak segmentleri spontan açılıp, sonra tekrar invajine olabilirler. d) Postoperatif invajinasyon: Batın veya batın dışı sebeplerle cerrahi tedavi uygulanan olgularda, ince barsak seviyesinde oluşan bir invajinasyondur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/912567
http://hdl.handle.net/11452/8631
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2004 Cilt 2 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_3_5.PDF54.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons