Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8618
Title: Demir eksikliği olan tip II diyabetik hastalarda hemoglobin A1c
Other Titles: Hemoglobin A1c in type II diabetic patients with iron deficiency
Authors: Bilgel, Nazan
Aytekin, Betül
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı.
Keywords: Tip 2 diyabetes mellitus
Hemoglobin A1c
Type 2 diabetes mellitus
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aytekin, B. (2011). Demir eksikliği olan tip II diyabetik hastalarda hemoglobin A1c. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Diyabetes mellitus en sık görülen endokrin hastalıktır. Değişen tanı standartlarından dolayı gerçek sıklığını belirlemek zordur. Fakat eğer tanı kriteri olarak açlık kan şekeri alınırsa sıklık yüzde bir ile iki arasındadır. Hastalık, metabolik anomalilikler ve uzun süre sonra ortaya çıkan gözleri, böbrekleri, sinirleri, ve kan damarlarını etkileyen komplikasyonlar ile karakterizedir. Tip 2 Diyabetes Mellitus, bazen küçüklerde fakat çoğunlukla yetişkinlerde görülür. Genelde bu tür diyabette sebep bilinmez.Bu çalışmaya Tip 2 Diyabetes Mellitus tanısı konmuş 100 hasta dahil edilmiştir. Bu hastalar retrospektif olarak 1 Ağustos 2008'den 31 Ocak 2009'a kadar olan dönemdeki binlerce dosyalardan taranmıştır. Bu dosyalardan 100 dosya seçilmiş ve çalışma bu dosyalar üzerinden yapılmıştır. Bu 100 dosyanın 50'sinin demir eksikliği anemisi olan ve diğer 50'sinin demir eksikliği olmayan Tip 2 Diyabetes Mellitus'lu hastalardır. Demir eksikliği anemisi olan ve olmayan diyabetik hastaların açlık kan şekerleri, hemoglobin, MCV, demir, demir bağlama kapasitesi, transferrin satürasyonu, ferritin, ve Hemoglobin A1c değerleri kıyaslanmıştır. Demir eksikliği olan hastaların demir tedavisi sonrası Hemoglobin HbA1c'deki değişiklikler incelenmiştir.Demir ekslikliği anemisi olan ve olmayan diyabetes mellituslu hastaların açlık kan şekeri düzeyleri ve aldıkları diyabet tedavisi arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Demir eksikliği anemisi olan ve olmayan grupta Hemoglobin A1c değerleri normal sınırın üzerinde idi. Demir eksikliği tedavisi verildikten sonra her iki grubun Hemoglobin A1c değerleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Bundan dolayıda demir eksikliği anemisi olan diyabetli hastalarda demir tedavisinden sonra Hemoglobin A1c seviyesine bağlı diyabet tedavisi ayarlaması yapılmasına gerek olmadığı düşünülmektedir. Bazı çalışmalarda demir eksikliği anemisine bağlı Hemoglobin A1c'nin olması gerekenden daha yüksek olduğu bulunmuş, bazılarında ise böyle bir sonuca ulaşılamamıştır. Ancak bu çalışmaların daha az sayıdaki hastalar üzerinde yapıldığı belirlenmiştir. Bu çalışmada demir eksikliği anemisine bağlı olarak Hemoglobin A1c seviyelerinde beklenenden fazla yükselme olmadığı belirlenmiştir.
Diabetes mellitus is the most common endocrine disease. The true frequency is difficult to ascertain because of differing standards of diagnosis but probably between one and two percent if the fasting blood glucose is the criterion for diagnosis. The disease is characterized by metabolic abnormalities and by long-term complications involving the eyes, kidneys, nerves, and blood vessels. Type 2 Diabetes Mellitus occurs predominantly in adults but occasionally in juveniles. In this type of diabetes, the cause is generally unknown.100 patients diagnosed with Type 2 Diabetes Mellitus were included in this study. These patients were searched retrospectively from files during the period of August 1, 2008 to January 31, 2009. 100 files were chosen from these files. 50 of these 100 files had iron deficiency anemia and the other 50 did not have iron deficiency anemia with Type 2 Diabetes Mellitus. The difference of fasting blood glucose, hemoglobin, MCV, iron, iron binding capacity, transferrin saturation, ferritin, and Hemoglobin A1c of diabetic patients with and without iron deficiency anemia were examined.When groups with and without iron deficiency anemia were compared by fasting blood glucose and diabetic treatment showed no difference. Groups with and without iron deficiency had Hemoglobin A1c levels higher than the normal. After iron replacement therapy, the two groups did not have significant difference in the Hemoglobin A1c levels. Because of this, patients with iron deficiency anemia, arranging diabetic treatment due to Hemoglobin A1c levels did not have to wait after iron replacement therapy. Some studies showed that Hemoglobin A1c due to iron deficiency anemia was higher than expected and some did not. But, they have worked with less number of patients. Our study did not show higher than expected Hemoglobin A1c levels due to iron deficiency anemia.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8618
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307325.pdf451.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons