Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8616
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDirik, M. Zahit-
dc.contributor.authorKaramanoğlu, Ş. Şadi-
dc.date.accessioned2020-02-11T11:04:11Z-
dc.date.available2020-02-11T11:04:11Z-
dc.date.issued1999-
dc.identifier.citationKaramanoğlu, Ş. Ş. (1999). İngilizce öğretiminde yaratıcı drama uygulamalarının hedef kelime bilgisi ve hatırlamaya etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8616-
dc.description.abstractAraştırma yaratıcı drama uygulamalarının İngilizce öğretiminde kelime bilgisini öğrenme ve hatırlamaya etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmanın evreni ALC (American Language Course) İngilizce öğretim sistemi ile İngilizce öğrenimi gören Astsubay Hazırlama okulları birinci sınıf öğrencileridir. Çalışma evrenini ise Çok Programlı Astsubay Hazırlama Okulu birinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma grubu olarak okulda öğrenim gören üç kısımda belirlenen yetmiş bir öğrenci seçilmiştir. Deney grubu yirmi dört ve yirmi üç öğrenciden oluşan iki kısımdır. Kontrol grubu ise yirmi dört öğrenciden oluşan bir kısımdır. Bu üç kısmın ön test puanları arasında anlamlı farklılık yoktur. Adı geçen üç kısımdan seç kisiz olarak iki deney ve bir kontrol grubu seçilmiştir. Öğrencilerin İngilizce dil seviyeleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmek amacı ile her gruba başarı testi, ön test, son test ve hatırlama testi olmak üzere üç kez uygulanmıştır. Uygulama süreci dört ay sürmüştür. Uygulanan son testten sonra yaratıcı drama aktivitelerine son verilmiş, her iki grupta önerilen alışılagelmiş öğretime devam edilmiştir. Uygulama sürecinden iki ay sonra ise her iki gruba hatırlama testi uygulanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel yorumlamasında SPSS istatistik programı uygulanmış, temel istatistiksel işlemlerin yanında gruplar arasında anlamlı farklılık olup olmadığı bağımsız t-testi ve eşleştirilmiş gruplar t-testi kullanılmıştır. Araştırmanın tümünde anlamlılık düzeyi olarak.01 alınmıştır. Araştırmada "ALC sistemiyle İngilizce öğretiminde, önerilen yöntem ve tekniklerin yanı sıra, yaratıcı drama uygulamaların hedef kelime hazinesi kazanımına ve hatırlamaya etkisi nedir?" sorusuna cevap aranmıştır.Uygulama süreci araştırmacının kendisi tarafından gerçekleştirilmiştir. Her iki gruba da öğretmen tarafından ders kılavuz kitabında önerilen yöntem ve teknikler uygulanmıştır. Kontrol grubunun aksine, deney grubunda önerilen yöntem ve tekniklerin yanı sıra yaratıcı drama uygulamaları yer almıştır. Uygulama ortamı olarak öğrencilerin rahatça hareket etmelerini sağlayacak geniş mekanlar, teyp-müzik, bilgisayar ortamında oluşturulmuş renkli resimler ve tablolar kullanılmıştır. Uygun olduğu takdirde sınıf ortamı da kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre deney ve kontrol gruplarının son test başarı puanları, erişi puanları ve hatırlama testi puanları açısından deney grubu lehine anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Buna göre yaratıcı dramanın geleneksel yöntemlere göre öğrenci başarısında daha etkili olduğu söylenebilir. Bununla birlikte bilginin kalıcılığı açısından da yaratıcı dramanın geleneksel yöntemlere göre daha etkili olduğu söylenebilir. Öte yandan araştırma sürecinde yapılan gözlemlere göre yaratıcı dramanın hedef dilde akıcılık, katılım ve motivasyon ve grup işbirliği konularında da etkili olduğu gözlemlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThis study has been conducted in order to identify the influences of creative drama practices upon learning and retention vocabulary in the field of ELT. The scope of the research is the first year students of the Multi-programmed NCO Preparatory School, where the ELT system is ALC (American Language Course). This study is confined to the first year students of this school. For the research group, from 3 sections seventy-one students were chosen. The experiment groups are two sections composed of 24 and 23 students. The control group consists of a 24-student- section. There was no significant difference between the grades of the students got at the pre-test. The two experiment and one control groups were chosen from the above mentioned sections randomly. In order to determine whether there were any remarkable differences in the English level among the students, an achievement test were applied to them three times in the forms of pre-test, final test, and retention test. The practice period continued for four months. Following the final test, the creative drama activities were quit, and in both groups the suggested classical education was resumed. Two months after the final test a retention test was given to both the groups. In the statistical analysis of the collected data the SPSS statistics program was used, and in addition to the primary statistical calculations, in order to determine the possible differences between the groups, an independent t-test and a paired-samples t- test were applied. In all the research the significance level was accepted as.01. In the research, the following question is tried to be answered: 'In ELT with the ALC system, in addition to the recommended methods and techniques, to what extent and how are creative drama activities influential on the learning and remembering of the target vocabulary?"All the applications were made by the researcher. The advised methods and techniques in the course book were applied by the teacher to the students of both sections. Unlike the control group, in addition to the methods and techniques recommended, creative drama activities were also applied to the experiment group. As the practice space spacious places were chosen in order to let students be active and music was played through tapes and colorful pictures and boards developed through computers were also used. Where suitable, classroom environment was used too. According to the acquired data, as a result of the final and retention tests taken by both the experiment and control groups, some significant differences positive on the part of the control group were noted. Accordingly, it can be claimed that in comparison with the traditional methods creative drama is more influential. Furthermore, creative drama is also more effective in terms of the long-term acquisition of vocabulary instead of just its memorization. In addition, according to the observations made during the research fluency İn the target language, participation, motivation and group work can be achieved more easily through creative drama.en_US
dc.format.extentX, 131 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectHatırlamatr_TR
dc.subjectKelime öğretimitr_TR
dc.subjectYabancı dil öğretimitr_TR
dc.subjectYaratıcı dramatr_TR
dc.subjectİngilizcetr_TR
dc.subjectRememberingen_US
dc.subjectVocabulary teachingen_US
dc.subjectForeign language teachingen_US
dc.subjectCreative dramaen_US
dc.subjectEnglishen_US
dc.titleİngilizce öğretiminde yaratıcı drama uygulamalarının hedef kelime bilgisi ve hatırlamaya etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe Influences of crective drama practices upon learning and retendion vocabulary in the field of ELTen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
074390.pdf
  Until 2099-12-31
8.36 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons