Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8511
Title: Elektif laparotomi olgularında preemptif intravenöz uygulanan deksketoprofenin postoperatif ağrı üzerine etkisi
Other Titles: Analgesic efficacy of preemptive dexketoprofen on postoperative pain after elective laparotomy
Authors: Türker, Gürkan
Kadıoğlu, Aslı Güler
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Preemptif analjezi
Deksketoprofen trometamol
Postoperatif analjezi
Preemptive analgesia
Dexketoprofen trometamol
Postoperative analgesia
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kadıoğlu, A. G. (201). Elektif laparotomi olgularında preemptif intravenöz uygulanan deksketoprofenin postoperatif ağrı üzerine etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Preemptif analjezi, nosiseptif afferent ağrı yollarının periferik ve santral sinir sisteminde bloke edilmesi ile santral sensitisizasyon ve postoperatif ağrı oluşumunu engellemeyi amaçlar. Çalışmamızda, elektif laparatomi uygulanacak olgularda preemptif olarak uygulanan intravenöz 50 mg deksketoprofenin postoperatif ağrı skorları, hasta kontrollü analjezi ile morfin tüketimi, postoperatif analjezi memnuniyeti, mobilizasyon ve hastane kalış süreleri üzerine olan etkileri ve gelişen yan etkiler açısından araştırmayı ve bu parametreleri kontrol grubu ile karşılaştırmayı amaçladık.Gereç ve yöntem: Randomize ve çift kör olarak planlanan çalışmaya ASA I-II grubu, 20-70 yaş aralığında elektif laparotomi planlanan ve operasyon süresi 2 saati geçmeyen 90 olgu dahil edilerek üç gruba ayrıldı. Hasta kontrollü analjezi kullanımı ve Vizüel Anolog Skala hakkında bilgilendirilen gruplara Grup Dpre'de cerrahi insizyondan 30 dk önce 100 ml serum fizyolojik içinde intravenöz 50 mg deksketoprofen, Grup Dpost`da cilt suturlerinden 30 dk önce 100 ml serum fizyolojik içinde intravenöz 50 mg deksketoprofen, Grup K`da ise cerrahi insizyondan 30 dk önce ve cilt suturlerinden 30 dk önce intravenöz 100 ml serum fizyolojik verildi. İntraoperatif olarak hemodinamik parametreler ve postoperatif olarak ise dinlenme ve hareket halindeki ağrı skorları, sedasyon skorları, morfin tüketim miktarları, yan etkiler takip edildi. Hasta ve hemşire memnuniyeti, ilk mobilizasyon zamanları ve hastanede kalış süreleri kayıt edildi.Bulgular: Demografik veriler, anestezi ve cerrahi süreleri, intraoperatif hemodinamik parametreler, postoperatif sedasyon skorları, postoperatif dinlenme ve hareket ağrı skorları açısından gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). 24 saattlik toplam morfin tüketiminin Grup Dpre'de daha az olduğu görüldü (her iki grup içinde p<0.001). İlk mobilizasyon zamanı Grup Dpre' de daha az (her iki grup içinde p<0.01) iken hastanede kalış süreleri açısından gruplar arasında bir fark saptanmadı (p>0.05). Postoperatif analjezide hemşire memnuniyeti açısından gruplar arasında bir fark saptanmazken hasta memnuniyetinin ise kontrol grubunda daha az olduğu (her iki grup içinde p<0.05) saptandı.Sonuç: Preemptif intravenöz olarak uyguladığımız 50 mg deksketoprofen trometamolün intraoperatif hemodinami üzerine olumsuz etkilerinin olmadığını, postoperatif opioid kullanımını azaltarak etkin bir analjezi, yan etkileri azaltarak hasta memnuniyetinde artış sağladığını ve ilk mobilizasyon süresini azalttığını saptadık. Postoperatif analjezi amacıyla preemptif olarak 50 mg intravenöz deksketoprofen trometamol'ün güvenle kullanılabileceği kanısındayız.
The purpose of preemptive analgesia is blockage of nociceptive afferent pain pathways in peripheral and central nervous system and preventing the establishment of central sensitization and postoperative pain. The aim of our study was to investigate the effects of preemptive administered intravenous 50 mg dexketoprofen on postoperative pain scores, morphine consumption with patient controlled analgesia, postoperative patient satisfaction, mobilization and length of hospital stay with adverse effects.Methods: In this double-blinded and randomized study, aged 20-70 years and ASA I-II 90 cases were enrolled who were undergo elective laparotomy surgery and divided into three groups. All patients informed about patient controlled analgesia usage and visual analogue scale. In group Dpre, 50 mg dexketoprofen in 100 ml saline were given 30 minutes prior to surgical incision, in group Dpost 50 mg dexketoprofen in 100 ml saline were given 30 minutes prior to skin sutures, and in group K 100 ml saline were given 30 minutes prior to surgical incision and skin sutures. Intraoperative hemodynamic parameters and postoperative pain scores, sedation scores, morphine consumption, adverse effects were recorded. Patient and nurse satisfaction to postoperative analgesic regimen, first mobilization time and lenght of hospital stay were assessed.Results: There were no significant differences in demographic data, duration of anesthesia and surgery, intraoperative hemodynamic parameters, postoperative sedation scores and postoperative pain scores between the groups ( p>0.05). Total morphine consumption in postoperative 24 hours was lower in group Dpre when compaired with other groups (for both groups p>0.01). The first mobilization time in group Dpre was lower than other groups (for both groups p>0.01). There was no difference in lenght of hospital stay among three groups (p> 0.05). While nurse satisfaction for pain therapy was similar among groups, patient satisfaction scores were obtained lower in Group K (for both groups p <0.05).Conclusion: We found that the administration of preemptive intravenous 50 mg dexketoprofen trometamol provides effective analgesia with decreasing postoperative opioid consumption, increased patient satisfaction with lower adverse effects and shortened the first mobilization times. In conclusion, preemptive intravenous 50 mg dexketoprofen trometamol can be used safely for postoperative analgesia in elective laparotomy.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8511
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307317.pdf836.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons