Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8507
Title: Postmenopozal osteoporozlu kadınlarda pilates egzersizlerinin ağrı, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi üzerine etkinliği
Other Titles: The efficacy of the pilates exercise program on post-menopausal osteoporosis women regarding pain, functional state and life style.
Authors: İnceoğlu, Lale Altan
Küçükçakır, Nurten
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Postmenopozal osteoporoz
Pilates egzersizleri
Qualeffo 41 anketi
SF-36
NSP
Post-menopausal osteoporosis
Pilates exercises
Qualeffo 41 questionnaire
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Küçükçakır, N. (2011). Postmenopozal osteoporozlu kadınlarda pilates egzersizlerinin ağrı, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi üzerine etkinliği. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada pilates egzersiz programının postmenopozal osteoporozlu bayanlarda ağrı, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi üzerine etkinliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Randomize, tek kör çalışmaya polikliniğimize postmenopozal osteoporoz (OP) tanısı alan 45-65 yaş arasında 70 kadın hasta alındı. Hastalar eşit olarak 2 gruba ayrıldılar. 1. gruba eğitmen eşliğinde haftada 2 gün pilates egzersiz programı 1 yıl boyunca uygulandı. 2. gruba ise torakale ekstansiyon egzersizi içeren ev programı verildi. Hastalar tedavi öncesi ve sonrası (1 yıl sonunda) ağrı (Vizüel Analog Skala-VAS), 6 dakika yürüme mesafesi, sandalye testi, yaşam kalitesi değerlendirme parametreleri olan Qualeffo 41 anketi, Kısa Form 36 (SF-36) ve Nottingham Sağlık Profili (NSP) anketi ile değerlendirildi. Ayrıca hastalar tedavi aldıkları 1 yıl boyunca düşme açısından sorgulandılar. Pilates grubunda (grup 1) tüm değerlendirme parametrelerinde program bitiminde anlamlı düzelme olduğu görüldü. Ev programı grubunda (Grup2) Qualeffo 41-boş zaman aktiviteleri, SF-36 fiziksel rol kısıtlaması ve emosyonel rol kısıtlaması, NSP uyku ve sosyal izolasyon alt grubu dışındaki tüm parametrelerde program sonrası istatistiksel olarak anlamlı düzelme olduğu saptandı. Her iki grup birbiriyle kıyaslandığında ise SF-36 sosyal fonksiyon, NSP fiziksel fonksiyon ve emosyonel reaksiyonlar dışındaki tüm parametrelerde pilates grubunun lehine anlamlı fark olduğu görüldü. Hastaların düşme sayısı az olduğundan istatistiksel olarak değerlendirilemedi. Çalışmamızın sonuçları pilates egzersizlerinin postmenopozal OP'da yaşam kalitesi üzerine etkili bir tedavi seçeneği olduğunu gösterdi.
In this study, it is aimed to investigate the impact of the pilates exercise program on post-menopausal osteoporosis women regarding pain, functional state and life style. 70 women patient, diagnosed with post-menopausal osteoporosis, aging between 45 and 65, applying to our clinic participated in the study which was randomized and single blind. The participants were divided into two equal groups. A pilates exercise program accompanying with a trainer implemented to the first group twice a week through a year. The second group was given home exercises program including thoracal extension exercise. The evaluation of the exercises was conducted by employing Visual Analogue Scale- VAS for pain, 6-Min Walking Distance Test, Chair Test, Qualeffo 41 which is a specific quality of life instrument, Short Form Health Survey (SF-36), Nottingham Health Profile (NSP) as a pre-test and post-test at the end of one year. In addition, the participants were questioned regarding whether they failed or not during the treatment. A statistically significant improvement was obtained in the pilates group (Group 1) in all parameters of the evaluation. For the Home Exercise Program Group (Group 2) a statistically significant improvement was achieved in almost all parameters except Qualeffo 41-free-time activities, SF-36 Physical Role Limitations and Emotional Role Limitations, NSP Sleep and Social Isolation. The comparison of groups revealed that there was a statistically significant difference regarding almost all the parameters except SF-36 Social Function, NSP Psychological Function, and Emotional reaction in favour of pilates group. As the number of the patients? fall was low, it was not statistically evaluated. The study concluded that pilates exercises was an effective treatment option for the post-menopausal osteoporosis considering the life quality of patients.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8507
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307315.pdf529.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons