Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8506
Title: 20.yüzyıl batı resim sanatında doku kullanımı ve çeşitliliği üzerine bir araştırma
Other Titles: A study on texture usage and variety in the 20th century western art
Authors: İşler, Ahmet Şinasi
Seven, Ece
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Resim Anabilim Dalı.
Keywords: Çağdaş sanat akımları
Gerçek doku
Doku yanılsaması
Modern art movements
Real texture
Texture illusion
Issue Date: 27-Nov-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Seven, E. (2013). 20.yüzyıl batı resim sanatında doku kullanımı ve çeşitliliği üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Hazırlanmış olan bu araştırmada, plastik bir öğe olarak doku kavramı açıklanmış ve Çağdaş Batı Sanatı'nın önde gelen sanatçılarının, özellikle kullandıkları araç gereç ve yönteme bağlı olarak doku temel sanat öğesini ele alış biçimleri ile birlikte ortaya çıkan sonuçlar kronolojik olarak ele alınmıştır. Tüm görsel nesnelerin fiziki yapısının yüzeyde görünüşü olarak tanımlanan doku kavramı kendi içerisinde doğal dokular ve doğal olamayan dokular olarak iki temel başlığa ayırmak mümkündür. Bu bağlamda sanatçılar 'Doğal Doku'ların etkilerinden üç farklı şekilde yararlanmışlardır denilebilir. Bunlar; 'boya kullanımıyla elde edilen doku etkisi', 'farklı resim yüzeyleriyle elde edilen doku etkisi' ve 'hazır obje ve materyaller ile elde edilen doku etkisidir. Geleneksel sanat anlayışında resmedilen objenin dokusunun birebir taklit edilmesi (doku yanılsaması) oldukça önemlidir. Ancak geleneksel sanat anlayışını benimseyen; Goya, Delacroix gibi ressamlarda boyanın gerçek dokusuna bilinçli olmasa da eserlerinde yer vermişlerdir. Dokunun plastik bir öğe olarak resim sanatında kullanımı ise ilk kez Empresyonizm sanat akımı ile olmuştur. Geleneksel sanat anlayışında tuvalde fırça izinin olması küçümsenerek amatörlük göstergesi olarak değerlendirilirken, empresyonistler bu fikre karşı çıkarak boya renklerini fırça izleri oluşturacak biçimde hızla tuvale aktarmışlar. Böylece tuvallerinde kalın renk tabakalarının üst üste gelmesi ile boyayla elde edilen gerçek dokuların oluşmasına sebep olmuşlardır. Özellikle 19. yüzyılın son çeyreğinde etkisini göstermeye başlayan modern sanat akımlarının ortak yönelimleri izleyicinin görme biçimlerini ve algısını değiştirmektir. Bu bağlamda dokuyu bilinçli olarak resimlerinin bir parçası haline getirmişlerdir. Geleneksel sanat anlayışına adeta savaş açan çağdaş sanat sanatçıları, bağlı bulundukları akımlar doğrultusunda doku temelli birçok eser üretmişlerdir. Araştırmanın son bölümünde araştırmacının doku temelli on adet çalışmasına yer verilmiş ve yapıtları teknik ve kavramsal yönlerden incelenmiştir.
In this study the term texture, as a plastic component, has been explained and the results that have stemmed from the way leading artists of the western art handle texture by depending on the tools and methods. They prefer have been dealt with in chronological order. Texture, which is described as the surface image of the physical structures of visual objects, has two subtitles as natural texture sand unnatural textures. Besides, the effects of natural textures have three major classifications which depend on the materials the artist prefers: These are as followed; Texture effects that can be achieved by the use of paint, Texture effects that can be achieved by different painting surfaces and texture effects that can be achieved by object sand materials in hand.In traditional art form it is highly important to imitate the real texture of the painted object (texture illusion). Adopting this art form, artists such as Goya and Delocroix were able to use the real texture of the paint subconciously. However it was not until impressionism art movement that the real texture was used in art as a plastic component. While the presence of the texture that can be created with brush strokes was underestimated and it was considered as a sing of ameteurism in traditional art form, impressionists who challenge conventional rules rapidly apply paint to the toile in a way that can create brush Marks. Hence, thanks to thick color layers that overlap, they enable real textures obtained with the help of real paint to come into being. The common tendency of modern art movements, the effects of which could be seen clearly especially in the last quarter of the 19th century, have altered the vision and perception of spectators. In this sense, they intentionally made the context one of the components of their painting. Modernart artists, who are virtually in a war against traditional art concept, have produced many textured works in accordance with the movement they follow.In the last part of the study, ten textured works of the artist are included and the works are studied in technical and conceptual aspects.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8506
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
354599.pdf11.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons