Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8500
Title: Proje tabanlı öğrenme yönteminin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin başarı ve fen motivasyonlarına etkisinin incelenmesi
Other Titles: The effect of project based learning on primary students' success and science motivation
Authors: Ergül, Remziye
Keskin, Elif
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı.
Keywords: Fen bilgisi öğretimi
Motivasyon
Proje tabanlı öğrenme
Yaşamımızdaki elektrik
Science teaching
Motivation
Project-based learning
Electricity in our lives
Issue Date: 20-Jul-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Keskin, E. (2011). Proje tabanlı öğrenme yönteminin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin başarı ve fen motivasyonlarına etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Fen eğitiminin temel amaçlarından biri bireylerin yaşadığı dünyaya ait gelişimin ve değişimin birer parçası olmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda sınıfta yaratıcı fikirler ortaya çıkaran ve öğrencilerin etkin katılımını sağlayan yöntemler kullanılması öğrencilerin fen ve teknoloji dersine karşı olan ilgisini artıracaktır. Proje tabanlı öğrenme yöntemi bireylerin etkin katılımını ve sorgulayarak öğretim sürecinde yer almalarını sağlayan öğretim yöntemidir. Bu araştırmada, Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin, Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi'nde ilköğretim 6.sınıf öğrencilerin başarılarına ve motivasyonlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu deneme modeli uygulanmıştır. Araştırma 2010-2011 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde yapılmış, örneklemini Davut Dörtçelik İlköğretim Okulu ve Özel Mavi Dünya İlköğretim Okulu 92 altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Özel Mavi Dünya İlköğretim Okulu 6/B sınıfı ve Davut Dörtçelik İlköğretim Okulu 6/C sınıfı deney gruplarını, Mavi Dünya İlköğretim Okulu 6/A sınıfı ve Davut Dörtçelik İlköğretim Okulu 6/A sınıfı kontrol gruplarını oluşturmuştur. Deney grubu öğrencilerine işlenen ünite boyunca proje tabanlı öğrenme yöntemi ilkelerine uygun öğretim yapılmış, kontrol grubu öğrencilerine ise mevcut programa uygun öğretim uygulanmıştır. Her iki gruba deneysel işlemler başlamadan önce ve deneysel işlem sonunda Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesine ait Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi Başarı Testi ve öğrencilerin fen öğrenimine yönelik motivasyonlarını ölçmek amaçlı Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeği ön test ve son test olarak verilmiştir. Gruplar arasında başarı farkı ve fen öğrenimine yönelik motivasyon farkı incelenmiş, verilerin analizi sonucunda deney ve kontrol gruplarının başarıları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Deney ve kontrol grubu arasında öğrencilerin fen öğrenimine yönelik motivasyonlarına etkisi bakımından anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bunun sebebi olarak ise çalışmanın 3 haftalık bir ünite ile sınırlı olması düşünülmektedir.
One of the main goals of science education is to help individuals to become a part of development and change of the world they live in. In this context, using the methods that have creative ideas and enable students to active participation will increase students interest. Project based learning is a method that enables individuals active participation and placing them at the teaching process by questioning. In this research, it is aimed to analysis the effect of the Project-Based Learning Method in success degree and motivation of 6th grade students while learning the unit called Electricity in life. Pre-test and post-test control group experimental model is applied to the study. Research is implemented in the first period of 2010-2011 academic year. The sample of research is 92 six grade students from Davut Dörtçelik Elementary School, and Private Mavi Dünya Elementary School. Mavi Dünya Elementary School 6/B class, and Davut Dörtçelik Elementary School 6/C-class are experimental groups, Mavi Dünya Elementary School 6/A-Class and Davut Dörtçelik Elementary School 6/A-class are control groups. During the Electricity in Life unit instruction, lesson is given in accordance with the principles of project-based learning method to experimental group, while teaching the control group in accordance with the MEB program. Before and after the experimental procedure both groups are given Unit of Electricity in life success test and Students Motivation toward Science Learning questionnaire as pre-test and post-test. Difference between successes is analyzed and found in fovour of the experimental group in which Project Based Learning instruction was done. No significant relation was found among experimental group and control group with regards to the effects towards to motivations of science learning. The reason of this is that the study limited to 3 weeks.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8500
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
296026.pdf2.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons