Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8499
Title: Deniz Erbulak'ın "14 Yaşında Bir Genç Kızım Ben" adlı serisi içerisinde yer alan dört romanında çocuk eğitimi bakımından sosyal yaşam
Other Titles: The social life in terms of child education in the four novels included in the series by Deniz Erbulak entitled "I'm A Fourteen-Year-Old Young Girl"
Authors: Kara, Şeref
Parıldar, Çiğdem
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı.
Keywords: Çocuk
Çocuk edebiyatı
Ergenler
Ergenlik
Eğitim
Sınav
Child
Child literature
Adolescents
Adolescence
Education
Examination
Issue Date: 27-Jun-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Parıldar, Ç. (2011). Deniz Erbulak'ın "14 Yaşında Bir Genç Kızım Ben" adlı serisi içerisinde yer alan dört romanında çocuk eğitimi bakımından sosyal yaşam. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yüksek Lisans tezi olarak hazırlanan, çocuk edebiyatı, eğitim ve sosyoloji ile ilgili bu çalışmanın konusu; Deniz Erbulak'ın 14 Yaşında Bir Genç Kızım Ben Adlı Serisi İçerisinde Yer Alan Dört Romanında Çocuk Eğitimi Bakımından Sosyal Yaşamdır. Amacımız; aile, okul, dershane ve sınavlardan oluşan bir çember içerisinde yaşayan ergenlerin, sosyal yaşamlarını oluşturan unsurların neler olduğunu ve kendilerini ne derece etkilediğini saptayıp değerlendirmektir.Konuya örneklik teşkil etmesi amacıyla yazar Deniz Erbulak'ın 14 Yaşında Bir Genç Kızım Ben adlı roman serisindeki dört romanı araştırma kapsamında incelemeye alınmıştır.Yazar, 21. yüzyıl Türk toplumunda yaşanan sınav sürecini ve buna bağlı olarak öğrencilerin ve velilerin yaşadıkları sorunları, kendi çocuklarında ve yakın çevresinde gözlemlediği sınav kaygısını, kendi deneyimleri ve insanların yaşadıkları olaylar bağlamında Özge karakteri aracılığıyla ortaya koymaktadır. Okurlar, bu romanlarda kendi yaşamlarının yansımalarını görmekte ve bu tür sorunları sadece kendilerinin yaşamadıklarını fark etmektedirler.Çalışmanın ilk bölümünde; çocuk, çocuk edebiyatı, eğitim, ergen, ergenlik dönemi kavramları ilgili alanlarda uzmanlaşmış kişilerin görüşlerinden yararlanılarak açıklanmıştır. İkinci bölümü ise içerik çözümleme yöntemi ile desteklenmiştir. Çalışmada ergenlerin sosyal yaşamına etkilerinin bulunduğu düşünülen, kişiler arası ilişkiler, mekânlar, kitle iletişim araçları ve sınavlar dört ana başlık altında toplanmış olup daha sonra konu ile ilgili ayrıntılı çözümleme yapılmıştır. Çözümlemeler sonucunda yazarın, Özge'yi ve diğer karakterleri, onlara gerçek hayatla örtüşen özellikler yükleyerek oluşturduğu saptanmıştır. Ayrıca, birçok ergenin yaşamakta olduğu sorunları ve mutlulukları gerçekçi bir yöntemle kaleme aldığı görülmektedir.Romanlarda, millî kültüre dair fazla unsurun bulunmaması, argo ve yabancı sözcük kullanılması, okurlara kitap okuma alışkanlığı kazandırıcı unsurların bulunmaması, sınavlara hazırlık sürecinde kişisel gelişime katkı sağlayıcı önerilerin yer almaması da saptanan olumsuzluklardır.
The subject matter of the present study prepared as a Postgraduate Thesis on children’s literature, education and sociology is “The Social Life In Terms Of Child Education In The Four Novels Included In The Series By Deniz Erbulak Entitled ‘I’m A Fourteen-Year-Old Young Girl’ ”. Our aim is to determine and evaluate the factors composing the social lives of adolescents living within a circle composed of family, school, private teaching institutions and examinations and their effects on them. As an example for the subject matter, the four novels included in the novel series of Deniz Erbulak entitled “I’m A Fourteen-Year-Old Young Girl” were taken under examination within the scope of our investigation. The author put forwards the exam process having been lived in the 21st century Turkish society in and the related problems students and parents face, and the test anxiety she has observed in her own children and her close environment within the context of her own experiences and the events that other people have lived by means of the Özge character. Readers see in these novels the reflections of their own lives and realize that there also others who live the same problems. In the first part of the study, such concepts as child, children’s literature, education, adolescent, adolescence period were explained by benefiting from the opinions of those specialized in their fields. In the second part, the method of content analysis was employed. In the study, such factors which are thought to have effects on the social lives of adolescents as interpersonal relationships, places, mass communication means and examinations were gathered under four main headings and later detailed analysis was made related to the matter. Following the analyses, it was found that the author created the Özge character and the other characters by attributing features overlapping the real life. Moreover, it was observed that she dealt with problems and happinesses that many adolescents live with a realistic method. Fewness of aspects related to the national culture, use of slangs and foreign words, absence of aspects to make readers acquire the habit of reading books, and absence of suggestions to contribute to personal development during exam preparation periods observed in the novels are the negative points determined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8499
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
294855.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons