Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8496
Title: Atopik dermatitli hastalarda GST Gen polimorfizminin bir risk faktörü olarak değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of GST Gene polymorphlsm as a risk factor in patients with atopic dermatitis
Authors: Sapan, Nihat
Aktaş, B. Belgin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Allerji Bilim Dalı.
Keywords: Atopik dermatit
GSTT1
GSTM1
Polimorfizm
Atopic dermatitis
Polymorphism
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aktaş, B. B. (2011). Atopik dermatitli hastalarda GST Gen polimorfizminin bir risk faktörü olarak değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Atopik dermatit kaşıntılı ve egzamatöz cilt lezyonları ile karakterize kronik inflamatuar bir deri hastalığıdır. Günümüzde sıklığı giderek artmakta olan bu hastalığın patogenezi oldukça kompleks ve tam aydınlatılamamış olup, hastalığın gelişiminde pek çok genetik ve çevresel faktör arasındaki etkileşim önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada, AD patogenezinde oksidatif stres önemli bir rol oynadığından, antioksidan yollarda işlev gören GST genlerindeki GSTT1 ve GSTM1 polimorfizmlerinin AD gelişiminde bir risk faktörü olup olmadığını ve hastalık şiddeti ve seyri üzerindeki etkisini araştırmayı amaçladık.Çalışmamıza Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji Polikliniğine başvuran ve/veya takipte olan Hanifin ve Rajka kriterlerine göre atopik dermatit tanısı konulan 114 hasta ile kontrol grubu olarak herhangi bir allerjik hastalığı olmayan 63 hasta alındı. Çalışmada hasta ve kontrol grubundan izole edilen DNA'larda GSTM1 ve GSTT1 polimorfizmlerini belirlemek için multipleks PCR (Polymerase Chain Reaction) yöntemi kullanılarak genotipleme yapıldı. Agaroz jeldeki bantlara göre genotipler belirlendi. İstatiksel analizde p<0.05 değeri anlamlı kabul edildi.Atopik dermatitli hastalarda GSTT1 gen delesyonu %22.8, GSTM1 gen delesyonu %54.4; kontrol grubunda GSTT1 gen delesyonu %19, GSTM1 gen delesyonu %54 oranında bulundu. Hasta ve kontrol grubu arasında GSTT1 ve GSTM1 gen polimorfizmi için istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05).Çalışmamızda atopik dermatit ile GSTT1 ve GSTM1 null delesyonları arasında anlamlı bir ilişki saptamamakla birlikte diğer gen polimorfizmlerinin de çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir. Hastalığın fizyopatolojik özelliklerini aydınlatmak için daha geniş olgu sayılı ve diğer gen polimorfizmlerini de içeren daha ileri çalışmalara gereksinim vardır.
Atopic dermatitis is an itchy, chronic inflammatory skin disease characterized with eczematous skin lesions. Recently an increasing incidence of this disease has a very complex and not fully clarified pathogenesis and the interaction between many genetic and environmental factors play an important role in the development of the disease. In this study, due to the important role of the oxidative stress in the pathogenesis of AD, our objective was to investigate the effect of GSTT1 and GSTM1 polymorphisms of GST genes, that function in antioxidant pathways, on disease severity and course and whether there is a risk factor in the development of AD.Our study includes 114 patients who were diagnosed with atopic dermatitis at Uludag University Medicine Faculty Department of Pediatrics at Allergy Clinics according to Hanifin ve Rajkac criteria and 63 patients without any allergic disease as a control group. In this study the multiplex PCR(Polymerase Chain Reaction) method was used and genotyped to determine the GSTM1 and GSTT1 polymorphisms at DNA?s which were isolated from the patients and control group. Genotypes were determined according to the tapes at agorose jell. The value of p<0.05 was considered as significant at statistical analysis.In patients with atopic dermatitis the gene deletion of GSTT1 was %22.8, GSTM1 was %54.4; at the control group GSTT1 was %19, GSTM1 was %54. There were no significant difference in terms of GSTT1 and GSTM1 gene polymorphism between the patients and control group(p>0.05).Although any significant relation between atopic dermatitis and GSTM1 and GSTT1 null deletions was not determined in our study, the studies should be supported with the other gene polymorphisms. To clarify the physiopathological properties of the disease, further studies with a more extensive phenemonen and including the other gene polymorphisms are needed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8496
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307312.pdf506.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons