Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8477
Title: Bursa yöresi sığırlarında görülen gatro-intestinal nematodlar
Other Titles: Prevalence of gastro-intestinal nematodes in cattle rearing in Bursa province
Authors: Tınar, Recep
Ergül, Recep
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Parazitoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Sığır
Mide-barsak
Nematod
Cattle
Gastro-intestines
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ergül, R. (1995). Bursa yöresi sığırlarında görülen gatro-intestinal nematodlar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma Ekim-1993, Nisan-1995 tarihleri arasında Bursa iline bağlı 9 ilçe, 2 belde mezbahasının her birinden & adet olmak üzere toplam 55 baş sığırda yapılmıştır. Çeşitli yaş, ırk ve cinsiyetteki sığırların sindirim sistemi, nernatodların enfeksiyon oranlarını ve enfeksiyondan sorumlu cins ve türleri saptamak amacıyla abomasum, ince barsak ve kalın barsak olmak üzere üç bölüm de incelenmiştir. Muayene edilen 5 5 sığırdan 35 ( % 6 3.64) tanesi bir veya daha fazla nematod türüyle enfekte bulunmuş olup, 20 (% 36.36) sığırda hiçbir nematoda raslanmamıştır. Enfekte hayvanlardan birim başına en az 5, en çok 10?9 nema tod toplanmıştır. Enfekte sığırların 7 tanesinde bir tür, 18 ta nesinde iki tür, 4 tanesinde üç tür, 4 tanesinde dört tür, 2 ta nesinde beş tür saptanmıştır. Bu çalışmada incelenen hayvanlarda 5 familyaya bağlı 10 cinse ait 16 tür nematod saptanmış olup teşhis edilen nematodlar bulundukları bölüm itibariyle, Abomasumda; Ostertagia ostertagi (% 27.27), O. circumcincta (% 3.63), O. marshalli (% 1.81), Haemonc- hus contortus (% 12.72), tnce barsakda; Cooperia curticei (% 20.00), C. oncophora (% 5.45), Nematodirus filicollis (% 5.45), Bunostomum phlebotomum (% 3.63), Trichostrongylus colubrif ormis (% 3.63), Capillaria bovis (% 1.81), Kalın barsakda; Oesophagos- tomum radiatum (% 35.54), O. columbianum (% 1.81), Trichuris dis color (% 10.91), T. globulosa (% 7.27), T. ovis (% 3.63), Cha- bertia ovina (% 3.63) olarak tesbit edilmiştir. Araştırmada dominant türler olarak abomasumda O. ostertagi, ince barsakda C. curticei, kalın barsakda O. radiatum saptanmıştır. Bursa'da yetiştirilen sığırlarda tesbit edilen enfeksiyon yaygınlığı gözardı edilemeyecek düzeylerde olmasına rağmen, tek bir hayvanda belirlenen toplam parazit sayısının, sığırlar için şiddetli enfeksiyon meydana getirebilecek düzeylerde olmadığı gözlenmiştir.
The gastro-intestinal tracts of 55 cattle from 11 districts 5 from each, of Bursa province were examined to determine the prevalance of nematod infections and to identify the causative parasite species. Thirty-five out of 55 (63.64 %) cattle were found to be infected with one or more nematod species. five different species have been encountered in 2 cattle, while seven of 35 infected cattle harbouring only 1, eighteen cattle of 2, four cattle of 3 and four cattle of 4 species. The minimal and maximal numbers of parasit in each animal varied from 5 to 1079. The distribution of species were as follows; In abomasum; Ostertagia ostertagi 21.7.7 %" 0. circumcincta 3.63 %, 0. mars- halli 1.81 %, Haemonchus contortus 12.72 %, In small intestines: Cooperia curticei 20.00 %, C. oncophora 5.45 %, Nematodirus fi- licollis 5.45 %, Bunostornum phlebotomum 3.63 %, Tr ichostrongy lus colubriformis 3.63 %, Capillaria bovis 1.81 %, în large intesti nes: Oesophagos tomum radiatum 35.54 %, 0- columbianum 1.81 %, Trichuris discolor 10.91 % » T. globulosa 7.27 %, T. ovis 3.63 %, Chabertia ovina 3.63 %. The prevalence of nematod infections in cattle rearing inBursa province was detected at a rate of that should not be over looked. But, the total number of parasites in each animal seemed to be insufficient for severe infection.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8477
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040386.pdf
  Until 2099-12-31
3.82 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons