Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8464
Title: Servet-i Fünûn dergisinde arka planda kalan küçük hikâye ve mensur şiirler: 1896-1901
Other Titles: Short stories and prose poetries which remained in the background in Servet-i Fünûn periodical: 1896-1901
Authors: Uğurlu, Alev Sınar
Ertuğrul, Cansu
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı.
Keywords: Servet-i Fünûn
Dergi
Küçük hikâye
Mensur şiir
Periodical
Short stories
Prose poetries
Issue Date: 15-Aug-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ertuğrul, C. (2012). Servet-i Fünûn dergisinde arka planda kalan küçük hikâye ve mensur şiirler: 1896-1901. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Servet-i Fünûn dergisi, Tevfik Fikret'in yazı işleri müdürü olarak bulunduğu 1896- 1901 yılları arasında edebî bir nitelik kazanmıştır. Servet-i Fünûn dergisi, Türk edebiyatının yenileşme sürecinde Türk edebiyatında batılı anlamda modern hikâye ve roman türünün doğuşu ve gelişmesi bakımından önemli bir yere sahiptir. Türler arası ayrımın belirgin olmadığı bu dönemde, Servet-i Fünûn edebiyatçıları nazmı nesre yaklaştırarak duygu ve düşüncelerini anlatmak için yeni anlatı türleri arayışı içerisindedirler. Modern anlamda Türk hikâye ve romanının temellerini oluşturan küçük hikâye ve mensur şiir, Servet-i Fünûn edebiyatçılarının bu arayışı sonucu ortaya çıkmıştır.Bu tez çalışmasında amacımız bu dönemde yayımlanan ve üzerinde çalışma yapılmamış, geri planda kalmış hikâye ve mensur şiir metinlerini ortaya koyarak Servet-i Fünûn hikâyeciliğinin eksik kalmış bir tarafını tamamlamaktır.Çalışmamız dört ana bölümden oluşmaktadır: Türk Edebiyatında Küçük Hikâye ve Mensur Şiir, Küçük Hikâyeler, Mensur Şiirler, Diğer Yazarların Küçük Hikâye ve Mensur Şiirleri. İlk bölümde Türk edebiyatında hikâye, küçük hikâye ve mensur şiirin kısa tarihçesi hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde küçük hikâyeler; üçüncü bölümde mensur şiirler tematik bir tasnif gözetilerek verilmiştir. Son bölümde ise yazarları hakkında yeterli biyografik bilgimiz bulunmayan küçük hikâye ve mensur şiirler müstakil olarak temlere ayrılarak değerlendirilmiştir. Sonuç bölümünde ise yapılan değerlendirmeler neticesinde varılan yargılara yer verilmiştir.
In the time period where Tevfik Fikret served as an editor between 1896 and 1901, Servet-i Fünûn became a literary journal. Servet-i Fünûn journal has an important role in the innovation process of Turkish literature with the creation and development of modern western Turkish novel and stories. In this period where the difference between types of literature was ambigious, Servet-i Fünûn writers searched for new narrative types by approaching poetry to prose. Short story and prose poetry which are parts of the foundation of modern Turkish literature, emerged as a result of these searches.In this thesis study, our gole is to complete a missing part of Servet-i Fünûn narrations by showing the short story and prose poetry texts which were published in this period and has been remaining in the background but has never been studied.Our study has four main chapters: Short Stories and Prose Poetry in Turkish Literature, Short Stories, Prose Poems, Other Writers, Short Stories and Prose Poems. In the first chapter, we provide information about the brief history of story, shorty-story and prose poetry in Turkish literature. The second chapter involves short stories and the third chapter includes prose poem examples considering a thematic classification. In the last section, short stories and prose poems which are evalueated separately by dividing into themes, have writers whom we have insufficient information.In the conclusion part the decisions take place which are given according to the results of our evaluations.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8464
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340092.pdf2.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons