Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8447
Title: Türk toplumunda sosyal sermaye, toplumsal ağlar ve sosyal hareketlilik
Other Titles: Social capital, social networks and social mobility in Turkey
Authors: Bozkurt, Veysel
Baştürk, Şenol
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Sosyal sermaye
Sosyal hareketlilik
Elit okullar
Yüksek öğrenime katılma
Aile
Social capital
Social mobility
Elite – prestigious universities
Attainment to higher education
Family
Issue Date: 4-Nov-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baştürk, Ş. (2011). Türk toplumunda sosyal sermaye, toplumsal ağlar ve sosyal hareketlilik. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Türk Toplumunda Sosyal Sermaye, Toplumsal Ağlar ve Sosyal Hareketlilik Sosyal sermaye kavramı son dönem eğilimler arasında, sosyal hareketliliğin açıklanmasında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle eğitim dolayımından elde edilen avantajların anlaşılmasında toplumsal ağların sağladığı destekler konusunda geniş bir literatür mevcuttur. Türkiye'de toplumsal ağların dayanışmacı işlevleri sıklıkla ele alınmış bir konu olmasına karşın; bunun sosyal hareketliliğe ne tür etkilerde bulunduğuna yönelik ilgiler sınırlıdır. Genellikle Türk toplumunda kültürel niteliklerden kaynaklandığı düşünülen açık sosyal hareketlilik kanalları teziyle açıklanmaya çalışılmaktadır. Buna yönelik sıkça tarihsel belirleyicilere başvurulmakla birlikte, söz konusu etkilerin dezavantajlı grupların dışlanmasını engellediği düşünülür. Buna karşın ilgili literatürde dezavantajlı grupların etkin mezuniyet sonrası avantajlar sağlayan elit eğitim kurumlarından dışlanmalarında sosyal sermayenin de belirleyici bir faktör olarak değerlendirmelerde bulunulur. Türk toplumunda ise, elit okulların söz konusu eşitsizliğin yeniden üretildiği etkilerinin tarihsel koşullar nedeniyle kısıtlı olduğu düşünülür. Ancak son dönemlerde özellikle piyasacı eğilimlerin yarattığı eşitsizliklere yönelik vurguların sayısı artmıştır. Bu çalışmada, Türkiye'de toplumsal ağların eğitim dolayımından sağladığı hareketlilik şansları elit okul imkanları üzerinden ele alınacaktır. Türkiye'de yüksek öğrenim sisteminde saygın bir yere sahip ve çok başarılı öğrencilerin devam ettiği bir üniversitenin öğrencilerinden oluşan örneklemde toplumsal ağ faktörünün eğitim başarılarını hangi düzeyde etkilediği test edilmeye çalışılacaktır.
Social Capital, Social Networks and Social Mobility in TurkeyThe concept of social capital has been milestones for explaning social mobility recently. Especially broadly huge literature has been remarked about theorizing educational based social mobility and social networks connection. In case of social networks solidarity has been well concept and detailed in Turkish literature, how affect to social mobility still limited interested. Generally social mobility channel described with quite openness in Turkey cursory and identifying historical cultural phenomena is main leading. According this broadly accepted theory, quite openness social mobility channel is barrier to feeling inequality for disadvantage groups in Turkish society. Contrast to this view universal literature about education opportunities for disadvantage groups argued with social capital is main themes for inclusion to effected social mobility channels such as elite schools. But in Turkish literature this kind of inclusionary effect of education institutions has been rarely confirmed. However some studies which aware corrosive effect of marketisation process has emphasized rising some inequalities about educational opportunities and educational attainment recently. In this study has been tried to conceptualize social network based factors for elite university attainment in Turkey. For this reason collected some datas among an elite and prestigious university student and tried to analyze network based effect to educational success and opportunities.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8447
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340089.pdf4.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons