Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8442
Title: İşveren markası ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Bilişim sektöründe bir uygulama
Other Titles: The relationship between employer brand and organizational commitment: An application in IT sector
Authors: Aydemir, Aydem
Kara, Melike Nur
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: İşveren markası
Örgütsel bağlılık
İnsan kaynakları yönetimi
Nitelikli işgücü
Employer brand
Organizational commitment
Human resource management
Qualified labor force
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kara, M. N. (2013). İşveren markası ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Bilişim sektöründe bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Yetenek savaşlarının yaşandığı günümüzde, yüksek nitelikli adaylar ve çalışanlar; `çalışılacak en iyi şirket, `en gözde şirket, en beğenilen şirket gibi markalaşmış şirketler arasından kendilerine çekici gelen şirketleri tercih etmektedirler. Bu adayları işletmeye çekmek ve mevcut çalışanları elde tutmak insan kaynakları alanında belli bir imaj oluşturmayı gerekli kılmaktadır. Bu noktada son yıllarda gündeme gelen `işveren markası kavramı, doğru insan kaynağını örgüte çekmeyi ve örgütsel bağlılık yaratarak elde tutmayı sağlamaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, işveren markası ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin akademik olarak incelenmesidir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde örgüt yazınında insan kavramının ortaya çıkışından nitelikli işgücü/entelektüel insan kavramına kadar yaşanan süreç incelenmiştir. Ayrıca insan kaynakları yönetiminden stratejik insan kaynakları yönetimine geçiş süreci de, konu kapsamında değerlendirilmiştir. İkinci bölümde, işveren markası ve örgütsel bağlılık kavramları tek tek açıklanmış ve işveren markasının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi incelenmiştir. Son olarak üçüncü bölümde ise, en gözde şirketler sıralamasında sektöründe son 6 yıldır ilk sırada yer alan bir firmanın, çalışanlarına yapılan anket çalışması analizi ile işveren markası ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki incelenmiştir.
Nowadays which in the talent wars are experienced, the highly qualified employees and candidates give preference to companies which are attractive to them between branded companies such as ' the best company to work', 'the most favourite company', 'the most popular company'. To make the company more attractive for this candidates and retain the current employees, it make essential to create a certain image in the field of human resources. At this point, the concept of employer brand which come into question in the recent years, provide to captivate the correct human resources for the company and retain them with creating organizational commitment. In this sense, the purpose of this study, academicaly investigate the impact of employer brand on the organizational commitment. The study consist of three parts. In the first part, the process which from the emergence of the notion of human to the qulified labor force/the concept of intellectual people in the literature of organisation s investigated. Additionally, human resources management, strategic human resource management also the transition process, evaluated within the scope of subject matter. In the second part, the concept of employe brand and organizational commitment are explanied particularly and the impact of employer brand on the organizational commitment is investigated. Finally in the third part, the impact of employer brand on the organizational commitment is investigated with the survey which conducted to a firm's employers which ranks in the first place in the ranking of the companies of industry.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8442
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
354594.pdf1.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons