Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8430
Title: Koroner anjiyoplasti ve stent uygulanan hastalarda, girişime bağlı sistemik inflamatuar yanıtın araştırılması ve restenozla ilişkisinin incelenmesi
Other Titles: In patients undergoing coronary angioplasty and stents, investigating the systemic inflammatory response due to the intervention and examining its relationship with restenosis
Authors: Cordan, Jale
İlçöl, Tevfik Bülent
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Stentler
Stents
Anjiyoplasti-balon-koroner
Angioplasty-balloon-coronary
Ateroskleroz
Atherosclerosis
C reaktif protein
C reactive protein
Koroner restenoz
Coronary restenosis
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İlçöl, T. B. (1998). Koroner anjiyoplasti ve stent uygulanan hastalarda, girişime bağlı sistemik inflamatuar yanıtın araştırılması ve restenozla ilişkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Aterosklerotik lezyonların ve perkütan koroner revaskülarizasyon sonrası gelişen restenozun oluşum mekanizmasında "hasara karşı yanıt" olarak ortaya çıkan inflamatuar sürecin önemli rol oynayabileceğine ilişkin bulgular vardır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda yapılan bu çalışmada elektif anjiyoplasti yapılan hastalarda işlem sonrası ortaya çıkan inflamatuar yanıtın saptanması amacıyla CRP ve sICAM-1 düzeyleri belirlendi ve bunların düzeyi ile klinik olay gelişimi ile anjiyografik restenoz riski arasında ilişki olup olmadığı araştırıldı. Anjiyoplasti yapılan ortalama yaşlan 53.45 ± 0.97 olan 16'sı kadın, 64'ü erkek toplam 80 hastanın işlem sonrası CRP düzeylerinin işlem öncesine göre anlamlı şekildee yükseldiği saptanırken (işlem öncesi ortalama 9.8 + 1.2 mg/1,48 işlem sonrası 24.5 ± 2.0 mg/1; pO.0001) hasta grubuna benzer özelliklere sahip yalnızca koroner anjiyografî yapılan 42 olgudan oluşan kontrol grubunda böyle bir fark saptanmadı (işlem öncesi ortalama 7.9 ± 1.3 mg/1, işlem sonrası 9.1 ±1.7 mg/1; fark anlamlı değil). Hasta ve kontrol gruplannm işlem sonrası sICAM-1 düzeyleri arasında da hasta grubu lehine anlamlı fark vardı (hasta grubunda ortalama 320.57 + 10.27 ng/ml, kontrol grubunda ortalama 257.09 ± 10.9 ng/ml; p<0.002). Hasta grubunda işlem sonrası CRP ve sICAM-1 düzeyleri ile sonraki izlemde klinik olay ve anjiyografik restenoz gelişme riski arasında anlamlı bir ilişki vardı. Bu ilişki başka klinik ve anjiyografik faktörler de hesaba katılarak yapılan çok değişkenli analizlerde de varlığını korudu ( CRP için p<0.05, OR 8.6 VE 10.8; sICAM-1 için pO.001, OR 14 ve 92). Bu çalışma ile koroner anjiyoplastinin hastalarda sistemik inflamasyon yanıtına yol açtığı saptanmıştır. İnflamatuar yanıtın şiddeti ile izlemde kardiyak olay ve restenoz gelişim riski arasında doğru orantılı bir ilişki bulunmuştur. CRP ve sICAM-1 düzeylerinin bir grup hastada restenoz ve klinik olay riskinin belrleyicisi olarak kullanılabilecek, pratik bir laboratuvar bulgusu olduğu sonucuna varılmıştır. Bulgular ayrıca restenoz geHşiminde inflamasyonun da bir ölçüde rol oynayabileceği düşüncesini desteklemektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8430
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088647.pdf
  Until 2099-12-31
2.11 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons