Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8408
Title: Vicia faba L. tohumlarında proteolitik enzim aktivitesi ve protein mobilizasyonu üzerinde araştırmalar
Other Titles: Investigation on proteolitik enzyme activity and protein mobilization of Vicia faba L. seeds
Authors: Güleryüz, Gürcan
Kırmızı, Serap
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Vicia faba L.
Protein mobilizasyonu
Proteolitik aktivite
Endopeptidaz
Lösin aminopeptidaz
Karboksipeptidaz
Protein mobilization
Proteolytic activity
Endopeptidase
Leucine aminopeptidase
Carboxypeptidase
Issue Date: 24-Feb-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kırmızı, S. (2003). Vicia faba L. tohumlarında proteolitik enzim aktivitesi ve protein mobilizasyonu üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Materyal olarak Viciafaba L. cv. Eresen 87 tohumlarının kullanıldığı bu çalışmada, çimlenmenin 7 günlük bir süreci boyunca protein mobilizasyonundaki değişmeler araştırılmıştır. Tohumlar, normal ve embriyosu çıkarılmış kotiledonlar halinde saf su veya bitki büyüme regülatörlerinin varlığında 0,1,3,5,7 günlük sürelerde, petri kaplarında 23 °C karanlıkta inkübe edilmişlerdir. Büyüme regülatörlerinin embriyo ekseninin yerini alıp alamıyacağmı belirlemek amacıyla embriyosu çıkarılmış kotiledonlar 3 ve 5 günlük sürelerde su veya büyüme regülatörleri varlığında inkübe edilmişlerdir. İnkübasyon süresinin sonunda tohumlardan hazırlanan ekstrelerde EP (Endopeptidaz), LAP (Lösin aminopeptidaz), CP (Karboksipeptidaz) aktiviteleri, çözünebilir toplam protein içeriği, serbest amino asit içeriği belirlenmiş, SDS-PAGE ile tohum proteinlerindeki değişimler incelenmiştir. Ayrıca, tohumlarda çimlenme süreci boyunca yaş ve kuru ağırlık değişimleri belirlenmiştir. EP aktivitesi için substrat olarak azokazein, LAP aktivitesi için substrat olarak L-Leucine 4-Nitroanilid, CP aktivitesi için substrat olarak N-CBZ-Phe-ala kullanılmıştır. Enzim kaynağı olarak kullanılan homojenat, substrat ile belirli bir süre su banyosunda inkübe edilip, reaksiyon durdurulduktan sonra spektrofotometrik olarak EP aktivitesi Ünite/saat, LAP aktivitesi salınan p-Nitroanilin ve CP aktivitesi ise inkübasyon süresi sonunda salınan mM Lensin amino asidi eşdeğeri cinsinden ifade edilmiştir. Ekstrelerdeki çözünebilir toplam protein miktarı Coomasie Brilliant Blue ile BSA (Sığır serum albümini) standartı kullanılarak, mg/kotiledon cinsinden belirlenmiştir. Ekstrelerdeki serbest amino asit miktarları Lösin standardı kullanılarak, Ninhidrin reaksiyonu ile belirlenmiş ve mM Lösin eşdeğeri/kotiledon olarak ifade edilmiştir. Ayrıca hazırlanan ekstrelere, SDS-PAGE uygulanarak, protein mobilizasyonu gösterilmiştir. İnkübasyon süresi ilerledikçe toplam çözünebilir protein içeriği hem normal tohumlarda, hem de embriyosu çıkarılmış kotiledonlarda düşüş göstermiştir. Serbest amino asit miktarı da çimlenme süresi ilerledikçe normal tohumlarda yükselmiş fakat embriyosu çıkarılmış kotiledonlarda yükseliş olmamıştır. Normal tohumlarda çözünebilir toplam protein İle serbest amino asit İçeriği arasında negatif ve anlamlı bir korelasyon tespit edilmiştir. Embriyo ekseninin çıkarıldığı durumda protein mobilizasyonunun tamamen baskılanmadığı fakat yavaşladığı tespit eilmiştir. Aktiviteleri araştırılan 3 proteolitik enzim içerisinde sadece EP’nîn embriyo ekseninin çıkarılmasından etkilendiği belirlenmiştir. Çimlenme periyodunun başlangıcında düşük olan EP aktivitesi sürekli artış göstermiştir. LAP aktivitesi hem normal, hem de embriyosu çıkarılmış kotiledonlarda başlangıçta yüksek olup, çimlenme süresi ilerledikçe düşmüştür. CP aktivitesi ise 5. günde en yüksek değere ulaşmış ve normal tohum ve embriyosu çıkarılmış kotiledonlarda birbirine yakın değerlerde bulunmuştur. Uygulanan bitki büyüme regülatörlerinden (10 4 M BA, GA3j IAA ve 10 '5M ABA) sadece BA, enzimlerden LAP aktivitesini ve çözünebilir toplam protein miktarım arttırmıştır. SDS-PAGE ile normal tohumlarda protein mobilizasyonunun 3. günde, embriyosu çıkarılmış kotiledonlarda 7. günde başladığı belirlenmiştir. Bitki büyüme regülatörlerinin protein mobilizasyonu üzerindeki olumlu etkileri SDS-PAGE ile de görülmüş, fakat literatürdeki veriler ışığında hormonların etkilerinin türe ve çeşide göre değişebildiği belirlenmiştir. Normal tohum kotiledonlarının kuru ağırlığı çimlenme süreci ilerledikçe düşerken, embriyonun kuru ağırlığının artması depo besinlerinin olasılıkla mobilize olarak, embriyoya taşınmasından dolayıdır.
Tn this study it was aimed to show changes in protein mobilization and proteolytic activity of the Vicia faba L. cv. Eresen 87 (Fabaceae; Leguminosae) secds which is known to have high protein content. The working procedure was planned to determine the effect of the embryonic axis and the effects of plant grovvth regulators (GA3, BA, IAA and ABA) on Endopeptidase (EP), Leucine aminopeptidse (LAP), Carboxypeptidse (CP) activities, changes in total soluble proteins and free amino acid content during the 7 days period. As well as the SDS-PAGE was used to examine the the changes in total soluble proteins during the germination period. The seeds were sovvn as attached (normal) and detached cotyledons in petri dishes and incubated with vvater or plant grovvth regulators at 23 °C darkness, during the 0,1,3,5,7 days period. Detached cotyledons vvere incubated for 3 and 5 days with plant grovvth regulators to determine vvhether the plant grovvth regulators can take place of the embryonic axis. Asocasein for EP, L-Leucine 4-nitroanilide for LAP, and N-CBZ Phe-ala vvas used for CP activity as substratum. The crude homogenate vvas used as source of enzyme, and it vvas incubated for a certain period of time in a vvater bath. After termination of reaction, the activity vvas determined with spectrophotometric method. EP activity vvas defined as Units/hour, LAP activity vvas defined as released p- Nitroanilide/cotyledon, CP activity vvas defined as released mM Leucine equivalents/cotyledon. Total soluble proteins determined with Coomasie Brilliant Blue stain with BSA(Bovine Serum Albumine) standart and expressed as mg/cotyledon. The ninhydrine reaction vvas done for determining the free amino acid contents of the homogenate and it vvas expresscd as mM Leucine/cotyledon. Total soluble protein content has decreased in both attached and detached cotyledons as the germination proceeds. Free amino acid content has increased in attached cotyledons but not detached cotyledons as the germination proceeds. The negative significant correlation vvas found betwecn total soluble protein and free amino acid content in attached cotyledons. It vvas concluded that the protein mobilization not completely supressed vvhen the embryonic axis detached from the cotyledons. Among the three proteolytic enzymes, only EP activity vvas found to be affected by removal of the embryıonic axis. The EP activity vvas lovv at the beginning of germination but increased during the incubation period in both attached and detached cotyledons. LAP activity was low at the beginning of the germination but decreased as the germination proceeds both in attached and detached cotyledons. CP activity was reached maximum at the day 5 th, then decreased in both attached and detached cotyledons. Among the used plant growth regulators (104 M GA3, BA, IAA and 10'5M ABA), only BA was found to cause an increase of the LAP activity and total soluble protein content.According to results from SDS-PAGE, protein mobilization was started at the day 3rd in attached cotyledons and the 7th day for detached ones. The positive effects of plant growth regulators has been seen, hovevver it was concluded from the knowledge of the literatüre the effects of the plant grovvth regulators could be specific to species and also cultural variety.While dry weight of the attached cotyledons decreased, the dry weight of the embryonic axis increased as the germination proceeds. Probably, this could be due to mobilization of the storage reserves from cotyledons to embryonic axis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8408
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139943.pdf
  Until 2099-12-31
4.89 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons