Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8387
Title: Oral kontraseptif bir ilacın (desolett) sıçan dişi genital sistemi üzerine histolojik etkileri
Other Titles: Histological effects of an oral contraceptive (desolett) on the rat female reproductive system
Authors: Özer, Aytekin
Yardımoğlu, Melda
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Sıçan dişi genital sistemi
Ethinyl estradiol
Desogestrel
Oral kontraseptifler
Histolojik çalışmalar
Rat female genital system
Oral contraceptives
Histological studies
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yardımoğlu, M. (1993). Oral kontraseptif bir ilacın (desolett) sıçan dişi genital sistemi üzerine histolojik etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yüksek dozda 5-10-15-20-25-30 gün ve hafif dozda 5-10-15-20-25-30-35-40- 45-70 gün süreyle mide tubajı yoluyla oral kontraseptif (OC) verilen sıçanlarda genital sistem ışık mikroskobik olarak incelenmiştir. Deney gruplarında ovaryum ağırlıkları ile OC alma süreleri arasında düzenli bir ilişki bulunamamıştır. OC alan sıçanların ovaryum kesitlerinde yapılan incelemelerde öncelikle folliküller ve corpus luteum (CL) üzerinde durulmuştur. Özellikle yüksek doz deney gruplarında Graaf follikül (GF) sayısında anlamlı bir azalma bulunmuştur. Bütün deney gruplarında da atretik follikül sayısında anlamlı bir artma saptanmıştır. Ovaryuma ait bu sonuçlar, OC alan sıçanlarda folliküllerin gelişimini tamamlamadan dejenere olduğunu göstermiştir. Kontrol ve deney grubu hayvanların uteruslannda endometrial bezlerin yerleştiği alanlar (mm ) arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Kontrol ve deney grubu hayvanların uteruslannda myometrium kalınlıkları arasında anlamlı bir farklılık görülememiştir. Kontrol ve deney grubunda vagina kesitlerinde kornifiye tabaka ve epitel kalınlıkları karşılaştırıldığı zaman, iki grup arasında düzenli bir farklılık bulunamamıştır. Sadece 10-15 günlük hafif doz deney gruplarında kornifiye tabaka kalınlıklarında anlamlı bir artma belirlenmiştir. 20 - 30 - 40 günlük hafif doz OC alan deney gruplarında vagina epitel kalınlığında kontrol grubundakilere göre anlamlı bir artış bulunmuştur. Deney grubuna ait vaginal smirlerde östrus siklusunun değişik evrelerine rastlanmıştır.Bu çalışmadan elde edilen verilerden deney gruplarında özellikle ovaryumların OC'den etkilendiği görülmüştür. Yüksek doz deney grubu sıçanların ovaryum kesitlerinde atretik folliküllerin görülme oranı 20 günlük deneme süresinde en yüksek düzeye ulaşmıştır. Bununla beraber ovaryumların aktivitesini devam ettirdiği, fibrozis belirtilerinin görülmediği ve genital sistemde siklik değişikliklerin indirgenmiş düzeyde devam ettiği sonucuna varılmıştır.
Genital systems of the rats which had been administered oral contraceptives (OC) as high doses for 5-10-15-20-25-30 days and low doses for 5-10-15- 20-25-30-35-40-45-70 days by the way of stomach-sondage were examined light microscopically. No regular relationship was found between ovarian weights and OC administration time in the treatment groups. A special emphasis was given primarily on follicles and corpus luteum (CL) in the investigation of the ovarian section of the rats which had been administered OC. A significant decrease was found in the Graaf follicle (GF) numbers especially in the high dose treatment group. A significant increase was stated in the atretic follicle numbers in all of treatment groups. These results showed us that the follicles of the rats receiving OC were degenerating before maturation. No significant differences were found between the localization areas (mm2) of the uterine endometrial glands within the control and treatment groups. There was also no significant difference between the myometrial thickness within the control and treatment groups. No regular differences were found on the thicknesses of cornified layer and epithelium of vaginal sections between the control and the treatment groups. A significant increase was determined on the thickness of cornified layer in the treatment groups which had been administered OC low dose only for 10-15 days. A remarkable increase was found on the thickness of vaginal epithelium in the treatment groups, which 3had been administered OC low dose only for 20-30-40 days, according to the control group. Different stages of estrus cycle was found in vaginal smears of the treatment group. The data derived from the results of this study showed us that particularly the ovaries were affected from OC in the treatment groups. The rats of the atretic follicles were attained the most of the high level on the ovarian sections of the treatment groups which had been administered OC high dose for 20 days. However, it was concluded that the ovaries were active, and there was no fibrosis, and that the cyclic changes were continuing at minimal levels in the genital system.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8387
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
031214.pdf15.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons