Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8378
Title: Gebeliğin son döneminde farklı düzeylerde protein içeren rasyonlarla beslemenin koyunların doğum performansı, kuzuların besi gücü ve karkas özelliklerine etkileri
Other Titles: The Effects of different levels of protein nutrition at the last period gestation on birth performance and carcass charakteristics of lambs
Authors: Karabulut, Ali
Akgündüz, Vedat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Gebelik
Protein
Doğum performansı
Besi gücü
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akgündüz, V. (2003). Gebeliğin son döneminde farklı düzeylerde protein içeren rasyonlarla beslemenin koyunların doğum performansı, kuzuların besi gücü ve karkas özelliklerine etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada koyunları gebeliklerinin son döneminde farklı oranlarda protein içeren yoğun yemlerle beslemenin, koyunlarda döl verimi özellikleri ile bu koyunlardan doğan kuzularda gelişme sütten kesime kadar yaşama gücü ve her gruptan belli sayıda besiye alman kuzularında besi performansı ile kesim ve karkas özellikleri incelenmiştir. Denemenin hayvan materyalini 180 baş Merinos anaç koyun ve bunlardan elde edilen kuzular oluşturmuştur. Denemede 30'ar başlık 6 grup koyuna NRC normlarında,-%10, -%5, +%5, +%10 ve +%20 düzeylerinde protein içeren yoğun yem karmaları yedirilmiştir. Besi denemesinde her gruptan 10'ar baş erkek kuzu kullanılmıştır. Gebeliklerinin 105. gününde denemeye alman ve farklı protein düzeyi ile doğuma kadar beslenen koyunlarda deneme başlangıcı ve doğum sonu ağırlığında istatistik önemli farklılıklar görülmemiştir. Koyunların döl verimine ait özelliklerinde normlara uygun ve üzerinde beslenen gruplarda,kısıtlı beslenen gruplara göre ikizlik oranı ve doğuran koyun başına düşen kuzu sayısı daha yüksek bulunsa da bu farklılıklann önemli olmadığı saptanmıştır. Kuzuların doğum ağırlığında ve sütten kesime kadar (90.gün) çeşitli dönemlerdeki canlı ağırlıklarında önemli farklılık oluşmamıştır. Kuzuların doğum ve çeşitli_dönemlerdeki cardı ağırlıkları üzerinde cinsiyetin önemli düzeyde (PO.01) etkili olduğu saptanırken, sütten kesime kadar tüm dönemlerde doğum tipinin de önemli düzeyde (PO.01) etkisinin olduğu saptanmıştır. Kuzuların doğumdan itibaren çeşitli dönemlerdeki (15.,30.,45.,60.,75. ve 90. günler) sayılarında ve sütten kesim döneminde yaşama gücünde istatistik önemli farklılık gözlenmemiştir. Besi denemesinde, çeşitli besi dönemlerinde ve besi süresince canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma gibi incelenen özellikler açısından istatistik önemli farklılık bulunmamıştır.Kesim ve karkas özelliklerinden, kesim öncesi ağırlık, sıcak ve soğuk karkas ağırlıkları, baş,boş işkembe ve post ağırlıklarında ve ayrıca karkas puantajında etin genel görünümünde NRC normlarında beslenen anaçların kuzularında diğer gruplara göre önemli düzeyde farklı değerler elde edilmiştir (P<0.01). Diğer özellikler bakımından farklılıklar önemsiz bulunmuştur.
In this study, the effect of feeding with concentrate feeds including various protein levels at the last period of gestation on the reproductive traits of ewes, the survival rates of their lambs until weaning, the fattening performance of certain number of lambs from each group and their slaughter and carcass characteristics were investigated. The animal material of the research comprised 180 merino ewes and their lambs. Six groups of ewes with 30 heads in each groupwere are fed concentrate feeds in accordance with NRC norms, 5%, 10% lower and 5%, 10% or 20% higher, respectively. 10 Merino male lambs from each group were conducted to fattening study. No significant differences were observed in the initial weights and weight at birth of the ewes which were conducted to experiment in the 105th day of gestation and fed with rations of different protein levels. Even though the reproductive traits in the groups fed with the NRC norms and upper protein levelsthe twinning ratio and the litter size were observed to be higher in comparison with deficently fed ones, the differences are not statisticaly significant. Similarly, the differences in the birth and live weights of the lambs obtained at various periods until weaning were not statistically significant as well. While sex was seen to be highly effective (PO.01) on the birth and live weights of the lambs in various periods, the birth type was seen to have significant role at all periods until weaning as well(P<0.01). No differences were observed in the survival rates of the lambs on the 15th, 30th, 45th, 60th, 75th and 90th days after birth and at weaning. No significant differences were observed regarding properties as live weight gain, feed consumption and feed coversion ratio in various periods and throughout fattening.IV Different values are obtained (P<0.01) in the lambs of the ewes fed according NRC norms than in other groups as regards to slaughter and carcass characteristics live,are slaughter weight, warm and cold carcass weights, paunch weights and the carcass score also. The differences as for other properties were seen to be unsignificant.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8378
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139948.pdf
  Until 2099-12-31
3.15 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons