Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8370
Title: Russia’s arctic region policy through geopolitical perspective
Other Titles: Jeopolitik perspektiften Rusya’nın arktik bölge politikası
Authors: Kaya, Sezgin
Khafizullina, Elvira
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı.
Keywords: Arctic region
Arktik bölge
Russian foreign policy
Northeast passage
Vadim Tsimbursky
Geopolitics
Natural resources
Rus dış politikası
Vadim Tsimbursky
Doğal kaynaklar
Kuzeydoğu Güsergahı
Jeopolitik
Issue Date: 25-Jun-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Khafizullina, E. (2019). Russia’s arctic region policy through geopolitical perspective. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 21st century introduced the world a new region that for a last decade became an object of heated political discussion – the Arctic. The Arctic region has been changing from the potential conflict area between bipolar powers during the Cold War into the arena for international cooperation and economical rivalry. Since the events in 2007 the attention was absorbed to the benefits which shortly it may bring: natural resources and mineral, advantageous transportation ways. Even though the gain out of the region is in unknown distant future, the interest to the Arctic remains high. All the actors agree that due to the extreme conditions of the Arctic area, which requires high financial input, the most successful way to develop the region is cooperation and investment promotion. In sequence, geopolitical importance of the region has been increasing as well. In spite of this work comprise both: regional and non-regional actors of the Arctic, more specifically it focuses on Russia as the biggest regional country and its geopolitical Arctic approach. As a model for Russian Arctic geopolitics was chosen viii the concept of Vadim Leonidovich Tsimbusky “The Russian Island” – the main work of unrecognized genius of Russian geopolitics of post-Cold War time. Analyses of the concept’s pillars revealed the concept being flexible and livable which makes it appropriate fully or partially use as the Arctic geopolitical concept of the Russian Federation.
21. asır dünyaya son 10 yılda sıcak tartışmalara konu olan yeni bir coğrafi bölge olan Arktik’i getirmiştir. Arktik bölgesi çift kutuplu Soğuk Savaş dönemindeki muhtemel çatışma sahası durumundan, uluslararası işbirliği ve ekonomik rekabet alanına dönüşmektedir. 2007 yılından bu yana cereyan etmekte olan gelişmeler, özetle doğal kaynak ve mineraller ile avantajlı taşıma yolu olarak tanımlanabilecek faydalara büyük ilgi uyandırmaktadır. Bölgeden elde edilebilecek faydalar uzun vadede çok bilinmez olsa da, Arktik’e olan ilgi yüksek düzeyde devam etmektedir. Etkin olan tüm aktörlerin kabul ettiği üzere, Arktik bölgesinin aşırı zor koşulları nedeniyle gerek duyulan yüksek maliyet, bölgenin gelişimini sağlamada en başarılı yöntemin işbirliği yapmak ve yatırımları teşvik etmek olacağını ortaya koymaktadır. Bu duruma paralel olarak bölgenin jeopolitik önemi de artmaktadır. Bu çalışmada Arktik’teki tüm bölgesel oyuncular ile bölge dışında yer alan oyuncular değerlendirilse de, çalışma özellikle bölgenin en büyük ülkesi olan Rusya Federasyonu ve onun Arktik bölgesi jeopolitiği üzerine odaklanmaktadır. x Çalışmada model olarak, Soğuk Savaş sonrası Rus jeopolitiğinin tanınmayan dahisi Vadim Leonidovich Tsimbursky’nin temel çalışması olan “ Rus Adası” alınmıştır. Bu modelin temel sütunları analiz edildiğinde, kavramsal olarak esnek ve uygulanabilir olduğu ortaya çıkmaktadır ki, bu özelliği nedeniyle Rusya Federasyonu’nun Arktik jeopolitiği için bütünüyle veya kısmen uygulanabilir bir model olacağı görülmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8370
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
elvira_khafizullina_tez.pdf2.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons