Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8366
Title: Vergi sorunlarının çözümünde Kamu Denetçiliği Kurumu'nun işlevi
Other Titles: The function of the instution of ombudsman in solving tax problem
Authors: Yüce, Mehmet
Beyce, Atanur
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Bilim Dalı.
Keywords: Vergi uyuşmazlıkları
Ombudsman
Kamu Denetçiliği Kurumu
İdari çözüm yolları
Yargısal çözüm yolları
Tax disputes
Public auditor institution
Administrative solutions
Judicial solutions
Issue Date: 14-Nov-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Beyce, A. (2012). Vergi sorunlarının çözümünde Kamu Denetçiliği Kurumu'nun işlevi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 1713 yılında İsveç'te kurulan ve 1809 yılında İsveç Anayasasına girerek anayasal bir kurum niteliği kazanan Ombudsman müessesesi, ülkemizde 2006'da yapılan yasa ile yürürlüğe girmiş, ancak Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilince, Anayasa değişikliği yapılarak bu kurum Kamu Denetçiliği adı altında Anayasaya da yer almıştır.İdarenin eylem ve işlemlerine yönelik olarak idari davalarda görülen artış ve yargı organlarının geç karar vermesi, kişileri haklarını koruma açısından mağdur duruma düşürdüğü gibi, hukuk devleti anlayışını da olumsuz yönde etkilediğinden Kamu Denetçiliği Kurumu'nun uygulanması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Birçok ülkede uygulanan bu kurum da önemli olan nokta, her ülkenin ombudsmanlığı kendi sosyal ve politik yapısına, hukuksal sistemine, kültürel ve demografik özelliklerine uyarlayarak çeşitli değişikliklerle uygulamasıdır. Diğer bir deyişle, ombudsman kopya edilmemeli fakat ülke şartlarına uygun bir şekilde yeniden tasarlanmalıdır.Bu çalışmada Kamu Denetçiliği Kurumu'nun vergi sorunları üzerindeki işlevine değinilmiş ve Türkiye için bir model önerisi sunulmuştur.
The Institution of Ombudsman which has founded in Sweden in 1773 and adapted a constitutional quality due to its adding to Swedish Constitution is firstly initiated in our countries constitution in 2006. But when it was cancelled by the Constitution Court, the institution has been in the Constitution which was named of public auditor by Constitutional Regulations.Increase in administative suits intended for administative actions and processes and late decisions of the judiciary, not only make people aggrieved in protecting their rights but also affect the perception of constitutional state, so applying the public auditor (ombudsman) institution becomes a need. The main point in applying the public auditor institution in many countries is that each country applies it with various differences according to their social and political frame, judicial system , cultural and demographic features. In another words , the ombudsman shouldnt be coppied but it should be rearranged suitably to the conditions of the country.This study refers to the function of the ombudsman in tax issues and it suggests a model for Turkey.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8366
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
328675.pdf1.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons