Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8360
Title: Ameliyat spesifik cerrahi alan enfeksiyonları sürveyans çalışması ve taburculuk sonrası izlem
Other Titles: Surveillance study of procedure specific surgical site infections and follow up after discharge
Authors: Helvacı, Safiye
Öztürk, Çınar
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Cerrahi alan enfeksiyonları
Risk faktörleri
Sürveyans
Surgical site infection
Risk factors
Surveillance
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztürk, Ç. (2010). Ameliyat spesifik cerrahi alan enfeksiyonları sürveyans çalışması ve taburculuk sonrası izlem. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Cerrahi alan enfeksiyonları (CAE) hastane enfeksiyonları içinde en fazla görülen ilk üç enfeksiyondan biridir. Sürveyans çalışmaları CAE'nıninsidansını azaltan en etkili yöntemlerden biridir. Bu çalışmada 1 Şubat 2009-31 Ocak 2010 tarihleri arasında hastanemizde belirli prosedürlerdeki CAE oranlarını ve ilişkili risk faktörlerini belirlemeyi amaçladık. Opere edilen 1123 hasta prospektif olarak 1 ay boyunca, protez uygulanan hastalar ise 1 yıl boyunca takip edildi. Cerrahi alan enfeksiyonu tanımlamaları ve hastaların izlemi Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi [Center for Disease Control and Prevention (CDC)]'nin Ulusal Hastane enfeksiyonları Sürveyans [National Nosocomial Infections Surveillance(NNIS) ] sistemi kriter ve metodları temel alınarak yapıldı.Takip edilen 1123 operasyonun 143 (%12,7)'ünde CAE tespit edildi. Yüzeyel insizonel CAE, derin insizyonel CAE ve organ/boşluk CAE oranları sırasıyla %48,2 (n=69), %37,8 (n=54) ve %14,0 (n=20) olarak bulundu.Hastaların %59,4'ü hastanede yatarken, %40,6'sı ise taburcu olduktan sonra CAE tanısı aldı. Uzamış operasyon öncesi hastane yatışı, operasyon süresinin 2 saatin üzerinde olması, cerrahi yaranın kontamine veya kirli olması, NNIS risk skorunun yüksekliği, yoğun bakım yatışı, transfüzyon uygulanması, reoperasyon, yandaş hastalık varlığı, malignite öyküsü, yüksek Amerikan Anestezistler Derneği [American Society Anesthesiologists (ASA)]skoru, serum albümin düşüklüğü ve anemi varlığı CAE gelişimi ile anlamlı olacak şekilde ilişkili bulundu.Temiz cerrahi operasyonlarda izole edilen bakterilerin %57,1'i grampozitif bakteriler olarak tanımlandı. Temiz-kontamine, kontamine ve kirli ameliyatlarda izole edilen etkenler içinde gram negatif bakterilerin baskın olduğu görüldü.Sonuç olarak, ameliyat tiplerine göre CAE oranlarımız diğer çalışmalara göre yüksek bulunmuştur. Uygun sürveyans yönteminin uygulanması, risk faktörlerinin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması ile CAE insidansı azaltılabilir.
Surveillance Study of Procedure Specific Surgical Site Infections and Follow up After Discharge Surgical site infections (SSIs) are one of the most common three infections among health-care associated infections. Surveillance studies are one of the most effective methods for reducing incidence of SSIs. In this study, we aimed to determine SSIs rates and related risk factors for specific procedures in our hospital between the dates February 1st, 2009 and January, 31st 2010.1123 operated patients are observed prospectively for 1 month and patients whom prosthesis were applied are observed for 1 year. SSIs definitions and observation of patients are done based on National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) system criteria and methods of Center for Disease Control and Prevention (CDC).SSIs was determined in 143 (12,7%) of 1123 operations. Superficialincisional SSIs , deep incisional SSIs and organ/space SSIs rates were foundas 48,2% (n=69), 37,8% (n=54) and 14,0% (n=20) respectively. 59,4% of patients were diagnosed as SSIs while they were hospitalized, and theremaining 40,6% after they were discharged. Extended hospitalization period before the operation, the duration of the operation more than 2 hours, contaminated and dirty surgery wound, high NNIS risk score, hospitalisationin the intensive care unit, transfusion, reoperation within 5 days, precence ofcoexisting diseases, history of malignancy, high American Society Anesthesiologists (ASA) score, low serum albumin, and presence of anemia,were significantly related to SSIs. In clean surgery operations, 57.1% of isolated bacteria were determined as gram-positives. In clean-contaminated, contaminated, and dirty operations gram-negative bacteria were observed to be dominant among isolated agents.In consequence, our SSIs rates in accordance with operation typewere found higher relative to other related studies. Many factors were found to be associated with the development of the SSIs. SSIs incidence can be reduced by the application of appropriate surveillance methodies, determination of risk factors and taking necessary precautions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8360
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307304.pdf513.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons