Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8351
Başlık: Duran varlıkların Türkiye Muhasebe Standartlarına göre raporlanması ve İMKB uygulamaları
Diğer Başlıklar: Reportings of fixed assets according to accounting standarts and İMBK implementations
Yazarlar: Gençoğlu, Ümit Gücenme
Kayı, Kayıhan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe Finansman Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Şerefiye
Investment property
Tangible fixed assets
Intangible assets
Goodwill
Yayın Tarihi: 28-Kas-2013
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kayı, K. (2013). Duran varlıkların Türkiye Muhasebe Standartlarına göre raporlanması ve İMKB uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu tezde, Türkiye Muhasebe Standartları doğrultusunda maddi duran varlık, maddi olmayan duran varlık, yatırım amaçlı gayrimenkul ve şerefiye ile ilgili hususlar açıklanmış, standartlara göre nasıl değerlenip raporlandığı ve ilgili muhasebe kayıtları incelenmiştir. TMS 16 ve TMS 38 maddi ve maddi olmayan duran varlıkların, TMS 40 yatırım amaçlı gayrimenkullerin nasıl değerlenip raporlanması gerektiğini açıklarken, TMS 36'da ise değer düşüklüğü kaybının nasıl tespit edilip nasıl raporlanacağı, varlıklarda değer düşüklüğü göstergeleri, geri kazanılabilir tutarın ölçülmesi, varlıklarda ve şerefiyede değer düşüklüğünün raporlanmasına ilişkin hususlar açıklanmaktadır. Bir işletme kullanımdaki duran varlıkların ölçümünde muhasebe politikası olarak maliyet modelini ya da yeniden değerleme modelini seçer. Maliyet modelinde, bir maddi duran varlık kalemi aktifleştirildikten sonra finansal tablolarda kayıtlı değerinden birikmiş amortisman ve (varsa) birikmiş değer düşüklüğü zararı indirildikten sonra kalan değeri ile gösterilmelidir. Bu modelde değer artışları dikkate alınmamaktadır. Yeniden değerleme modelinde (revaluationmethod) maddi duran varlıklar, mali tablolarda yeniden değerlenmiş tutarları üzerinden gösterilirler. Yeniden değerlenmiş tutar, yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden, bu gerçeğe uygun değer üzerinden hesaplanan birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan değerdir. Çalışmamızın araştırma bölümünde, İMKB 30'da bankalar dışındaki işletmelerin 2005 2011 yılları arasındaki finansal tablolarındaki yatırım amaçlı gayrimenkuller, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar ve şerefiye kalemlerinde her yıl hangi yöntem ile ölçüm yapıldığı ve nasıl raporlandığı incelenmiştir.
In this thesis; in accordance with Accounting Standards in Turkey, tangible fixed assets, intangible assets, investment property and goodwill related issues are explained, how these are valued andreported in accordancewiththestandardsandtherelatedaccountingrecordswereexamined. While TAS 16 and 38 explain how to assess and report the all kinds of fixed assets, TAS 40 how to valuate and report the investment property, TAS 36 explains the matters on how to find out the impairment loss value and how to port this value, indicators of impairment loss, how to measure he cost recovery value and the ways of reporting the impairment loss value of the assets and goodwill. A company chooses either the cost method or revaluation method as the accounting policy to estimate the fixed assets. At the cost method, once a fixed asset item is activated, it should be reported with the latest value found out by reducing the accrued amortization and (if there is) impairment loss value from its recorded value in financial charts. At this method, increase in value is not stated. At the revaluation method tangible fixed assets are shown over their revaluated amount in financial charts. Revaluated amount is the value found out by reducing the accrued amortization calculated over the real value and accrued impairment loss value from the up to date revaluated official value. In there search part of ourstudy, at 30 IMKB businesses except banks from 2005 to 2011 between the financial statements of investment property, tangible fixed assets, intangibl eassets and goodwill items are reported each year and how it was made, which were examined by the method of measurement.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8351
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
354591.pdf919.74 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons