Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8344
Title: Çevresel performansın geliştirilmesinde yeşil tedarik zinciri yönetimi
Other Titles: Green supply chain management for improving environmental performance
Authors: Kasap, Gülay
Peker, Deniz
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.
Keywords: Tedarik zinciri
Tedarik zinciri yönetimi
Yeşil tedarik zinciri yönetimi
Çevre yönetim sistemi
Çevre için tasarım
Yeşil satın alma
Geriye doğru lojistik
Geri kazanım
Supply chain
Supply chain management
Green supply chain management
Environmental management system
Design for environment
Green purchasing
Reverse logistics
Recovery
Issue Date: 13-Jan-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Peker, D. (2010). Çevresel performansın geliştirilmesinde yeşil tedarik zinciri yönetimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Son yıllarda ürün yaşam dönemi ile ilgili olarak yapılan araştırmaların artmasıyla, tek başına bir işletmenin veya ürün yaşam döneminin belirli bir aşaması için kullanılan bir teknolojinin, ürünün tüm yaşam dönemi boyunca oluşan çevresel etkilerin azaltılmasında yeterli olmadığı görülmüştür. Başka bir deyişle, işletmelerin, oluşturdukları çevre politikalarını sadece kendi bünyelerinde uygulamaları, ürünün çevresel etkilerinin azaltılmasında yeterli olmamaktadır. Dolayısıyla işletmeler, oluşturdukları çevre politikalarını, tasarımdan tüketimine kadar ürünün tüm yaşam dönemini kapsayan faaliyetleri ve bu faaliyetleri yerine getiren tarafları; özetle tedarik zincirini kapsayacak şekilde yaygınlaştırması gerekliliği doğmuş ve ?Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi? kavramı ortaya çıkmıştır.Geniş bir literatür taraması sonucu yapılan bu çalışmanın amacı, yeşil tedarik zinciri yönetimi kavramını detaylı bir şekilde açıklamak ve işletmelerin çevresel performanslarını geliştirmelerinde yeşil tedarik zinciri yönetiminin önemini vurgulamaktır. Çalışmanın birinci bölümünde konunun daha iyi anlaşılması amacıyla tedarik zinciri ve tedarik zinciri yönetimi konularına değinilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, çevre ve çevre yönetimine ilişkin çeşitli bilgiler yer almaktadır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise yeşil tedarik zinciri kavramı açıklanmaktadır. Sonrasında yeşil tedarik zinciri yönetimi faaliyetlerinin neler olduğuna değinilerek tüm bu faaliyetler detaylı bir şekilde irdelenmektedir. Son bölümde ise çevresel performansın geliştirilmesinde yeşil tedarik zinciri yönetimi faaliyetlerinin etkinliğini ortaya koyan bir alan araştırmasına yer verilmektedir.
In recent years, with the increase of researches regarding product life cycle, it has been seen that a stand-alone enterprise or a technology that is used for a specific phase of a product life cycle, is not enough for reducing the products environmental impacts, which occur throughout the entire life of the product. In other words, applying the environmental policies only within enterprises is not sufficient for reducing the products environmental impacts. Consequently, the necessity of extending the environmental policies through the activities that include all the product life cycle and parties that carry out these activities, in sum, through the supply chain of enterprises has been come out and Green Supply Chain Management has been emerged. As a result of a large literature research, the goal of this study is to explain the green supply chain management concept in details and to emphasize the importance of green supply chain management in improving the environmental performance of an enterprise. For the purpose of being well understood of the subject, supply chain and supply chain management subjects is mentioned in the first chapter of this research. Knowledge in regard to environment and environment management is taken part in the second chapter. In the third chapter, the concept of green supply chain management is explained. After that, green supply chain management operations are mentioned in details. In the last chapter an area research, which put the efficiency of the green supply chain management operations in improving the environmental performance, is given a place.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8344
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311060.pdf2.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons