Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8338
Başlık: Sıçanlarda fötal adrenal gland transplantasyonu ve sonuçları
Diğer Başlıklar: Fetal adrenal gland transplantation and results in rats
Yazarlar: Şanal, A. Murat
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Adrenal bezler
Adrenalektomi
Fetal doku transplantasyonu
Sıçanlar
Transplantasyon
Adrenal glands
Adrenalectomy
Fetal tissue transplantation
Rats
Transplantation
Yayın Tarihi: 1993
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Şanal, A. M. (1993). Sıçanlarda fötal adrenal gland transplantasyonu ve sonuçları. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.B.D. araştırma laboratuvarında toplam 54 sıçan üzerinde yapılan deneysel çalışmada, sıçanlarda aşamalı olarak uygulanan bilateral adrenalektomi ve fötal adrenal greft transplantasyonunun morfolojik ve fizyolojik sonuçları araştırıldı. Ön çalışmada, bilateral adrenalektomi grubu, Sham prosedürü uygulanan grup ve kontrol grubu arasında sağkalım süreleri açısından anlamlı bir farklılık saptandı. Buna göre, bilateral adrenalektomi uygulanan sıçanlar erken dönemde (ilk 8 saat ) öldüler. Diğer iki grupta ise, Sham grubundaki bir sıçan hariç, erken dönemde ölen olmadı. Her üç gruptaki kortikosteron değerleri arasında anlamlı bir fark yoktu. Deney grubunda sıçanlara önce sol adrenalektomi ve aynı seansta fötal adrenal gland transplantasyonu (1. aşama) yapıldı. Bundan 6 hafta sonra da sıçanların sağ adrenal glandları çıkarıldı(2. aşama). Bilateral total adrenalektomi yapılan ve yalnızca fötal grefte bağımlı kalan bu sıçanlarda erken dönemde hiç ölen olmadı. Sıçanların kortikosteron değerleri ölçüldüğünde, diğer 3 gruptaki değerler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görüldü. Takibe alman sıçanlar öldükleri gün reeksplore edildiler. Yaşamaya devam eden 6 sıçan ( %30) postoperatif 16. gün sakrifiye edildi. Reeksplorasyonda fötal greftlerin tutmuş oldukları ve erişkin adrenal gland boyutlarına yakın bir büyüme gösterdikleri saptandı. Histolojik inceleme fötal greftlerin gelişmiş olduklarını ortaya koydu. Kortekse ait 3 tabaka zona glomerulosa-zona fasciculata -zona reticularis ayırd edildi, ancak medullaya ait hücrelere rastlanmadı. Deney grubu ve bilateral adrenal ektorai uygulanan gruptaki sıçanların sağkalım süreleri arasında görülen fark, transplante edilen greftlerin fonksiyonel oldukları izlenimini doğurdu.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8338
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
031525.pdf3.21 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons