Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8326
Title: Asfalt süspansiyonlarında örnek yaşının dinamik nükleer polarizasyon parametrelerine etkisi
Other Titles: The effect of sample age to the dynamic nuclear polarization parameters in asphalt suspensions
Authors: Yalçıner, Aytaç
Engin, Handan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Fizik ve fizik mühendisliği
Physics and physics engineering
Süspansiyon
Suspension
Asfalt
Asphalt
Issue Date: 15-Jul-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Engin, H. (2004). Asfalt süspansiyonlarında örnek yaşının dinamik nükleer polarizasyon parametrelerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: MC-30 sıvı petrol asfaltının benzen, toluen, etilbenzen, mesitilen, tetralin, klorobenzen çözgen ortamlarındaki süspansiyonlarını incelemek için, 1,437 mT' lık zayıf manyetik alanda Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) ve Overhauser Etkisi (OE) tipi Dinamik Nükleer Polarizasyon (DNP) kullanıldı. Bu yöntemde, difüzyona uğrayan çözgen moleküllerindeki çekirdek spinleri ile sıvı asfaltta bulunan çiftlenmemiş elektron spinleri arasında moleküller arası spin - spin etkileşmeleri meydana gelir. Bu çalışmada kullanılan örnekler Çimenoğlu (1999) tarafından hazırlanmıştır. Kullanılan asfalt, İzmit Tüpraş petrol rafinesinden sağlanan, Libya kaynaklı, MC-30 sıvı petrol asfaltıdır. Saf çözgen olarak, benzen, toluen, etilbenzen, mesitilen, tetralin ve klorobenzen kullamlmıştır. Üç farklı konsantrasyonda hazırlanan bu örnekler, zayıf alan çift rezonans NMR spektrometresinde deneylere tabi tutuldu. ESR frekansına bağlı sinyal büyüme faktörleri ölçülerek etilbenzen çözgen ortamındaki c = 34,1 mg cm"3 konsantrasyonlu örnek için EPR spektrumu elde edildi. DNP parametreleri bulunarak Çimenoğlu (1999)' nun elde ettiği DNP parametreleriyle karşılaştırıldı ve sonuçlar tartışıldı.
Nuclear Magnetic Resonance (NMR) and the Overhauser Effect (OE) type Dynamic Nuclear Polarization (DNP) have been used to study the suspensions of MC- 30 liquid asphalt in the solvent mediums benzene, toluene, ethylbenzene, mesitylene, tetralin and chlorobenzene in a weak magnetic field of 1,437 mT. In this method, intermolecular spin-spin interactions occur between diffusing nuclear spins in the solvent and unpaired electron spins in the liquid asphalt. The samples used in this study have been prepared by Çimenoğlu (1999). The asphalt used is the MC-30 liquid petroleum asphalt, which is originated from Libyan and supplied from the refinery of Tupraş in Izmit. Benzene, toluene, ethylbenzene, mesitylene, tetralin and chlorobenzene have been used as the solvent medium. These samples prepared in three different concentrations have been investigated experimentally in a weak field double resonance NMR spectrometer. By measuring signal enhancement factors which depend on ESR frequency, the EPR spectrum has been obtained for the sample having a concentration of 34,1 mg.cm"3 in the solvent medium of ethylbenzene. DNP parameters have also been found, and these parameters have been compared with DNP parameters obtained by Çimenoğlu (1999) and the results have been discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8326
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154133.pdf8.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons