Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8322
Title: Türkiye'de kamu kesiminde endüstri ilişkileri
Other Titles: Industrial relations in the public sector in Turkey
Authors: Ekin, Nusret
Kılkış, İlknur
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimleri Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Endüstri ilişkileri
Industrial relations
Kamu sektörü
Public sector
Sendikacılık
Unionism
Toplu pazarlık
Collective bargaining
Türkiye
Turkey
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılkış, İ. (1991). Türkiye'de kamu kesiminde endüstri ilişkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Başlıca üç bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde, Türk Ekonomisinde devletin artan önemi ve bunun-endüstri ilişkiler sistemine etkileri incelenmiştir. Bu Amaçla Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemlerde izlenen ekonomi politikalarındaki ilkelerin, kamu kesiminin rolünü ve boyutlarını ne yönde değiştirdiği ele alınmıştır. Böylece karma ekonomik yapı içinde uyguladığı politikalarla başlangıçta kalkınmayı amaçlayan devletin, zaman içinde kurduğu KİT’lerle, yönetici devlet rolünden ayrı işveren, devlet rolünü nasıl kazandığı ortaya konulmuştur. Daha sonra devletin iki ayrı rolü çerçevesinde, endüstri ilişkilerinin işleyişine doğrudan ve dolaylı müdahaleleri üzerinde durulmuştur. . İkinci bölümde, kamu kesiminde, işçi ve işveren sendikacılığının gelişim çizgisi incelenmiştir. İlk alt bölümde, işçi sendikacılığı ele almıştır. Kamu hizmetinin tamımı verilerek, çalışanların istihdam biçimleri incelenmiş ve sendikal haklarının yasal çerçeveleri ortaya konulmuştur. İkinci alt bölümde, önce işverenlerin sendikal hakları ile ilgili yasal düzenlemeler incelenmiş ve genel olarak işverenlerin örgütlenmesindeki gecikmenin nedenleri üzerinde durulmuştur. Kamu Kesiminde toplu pazarlığın gelişiminin incelendiği üçüncü bölümde kendi içinde üç alt bölümü ayrılmıştır. Birinci alt bölümde toplu pazarlığın özellikleri 1963 öncesi, 1963-1980, I980-I984 ve 1984’den günümüze almak üzere dönemler itibariyle incelenmiştir. İkinci alt bölümde, birinci alt bölümün dönemler sistematiği esas, alınarak, işçi ve işverenler açısından uyuşmazlık nedenleri incelenmiştir. Toplu sözleşme uygulamasının kesimler arası farklılıklarının incelendiği üçüncü alt bölümde, kamu kesiminde sendikalaşmanın yüksek olduğu ve aynı zamanda özel kesimde de örgütlü olan iki iş kolu belirlenmiştir. Sonuç ve öneriler bölümünde ise, kuramsal ve uygulamalı çalışmaların sonuçları değerlendirilerek, Türkiye'de Kamu kesimi endüstri ilişkiler sisteminin işleyiş özellikleri ortaya konulmuş ve sistemdeki sorunların çözümüne yanıt bulunmaya çalışılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8322
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
016401.pdf
  Until 2099-12-31
11.03 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons