Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8312
Title: Entansif kuzu besisinde kullanılan farklı enerji kaynağı yemlerin besi performansı ve besi maliyetine etkileri
Other Titles: The effects of different energy source feeds used in intensive lamb feed on fattening performance and fattening cost
Authors: Karabulut, Ali
Güleç, Abdurrauf
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Besi maliyeti
Besi performansı
Hayvan yemleri
Hayvancılık
Kuzular
Fattening cost
Fattening performance
Animal feeds
Animal husbandry
Lambs
Issue Date: 6-Oct-1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güleç, A. (1989). Entansif kuzu besisinde kullanılan farklı enerji kaynağı yemlerin besi performansı ve besi maliyetine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, işletmesinde kendi ürettiği tahılları değerlendirmek isteyen üreticilere, hayvanların gereksinimlerini dengeli bir şekilde karşılayacak en uygun enerji+protein kaynağı yem kombinazyonun belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Hayvan materyali olarak denemede, 10-12 haftalık yaştaki 48 baş erkek Merinos kuzusu kullanılmıştır. Kuzular 4 gruba ayrılmıştır ve gruplar 4 farklı rasyonla yemlenmişlerdir. 1. gruba %83 mısır+%15 soya fasulyesi küspesi+%2 vit-mineral karması içeren rasyon; 2. gruba %83 buğday+ %15 soya fasulyesi küspesi+ % 2 vit-mineral kaması içeren rasyon; 3. gruba %83 arpa +%15 soya fasulyesi küspesi+%2 vit-mineral karması içeren rasyon ve 4. gruba ise Yem Sanayi T.A.Ş. 'ce üretilen kuzu-buzağı besi yemi ad libitum düzeyde verilmiştir. Grupların günlük ortalama canlı ağırlık artışları sırasıyla 318.4, 308.4, 291.8 ve 269.7 olarak saptanmış ve günlük canlı ağırlık artışları arasındaki farklılık istatistik önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Gruplarda 1 kg canlı ağırlık artışı için tüketilen yoğun yem miktarları sırasıyla 4.377, 4.509, 4.876 ve 4.996 kg olarak hesaplanmıştır. 1 kg canlı ağırlık artışının yemden ileri gelen maliyetleri ise sırasıyla 687, 667, 785 ve 999 TL olarak saptanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre kuzuların beslenmesinde en uygun rasyon, buğday + soya fasulyesi küspesi + vit-mineral karmasından oluştuğunu söyleyebiliriz. Eğer üreticinin elinde buğday bulunmuyorsa onun yerine mısır veya arpa kullanılabilir.
The research was implomented to determine the most suitable energy+protein source feed combination to provide the requrements of animals for the producers who want to use the grain that was produced in their own farm. Animal material of the trial was 48 boads, 10-12 weeks old male Merino lambs. The lambs were alloted to 4 groups and they were fed at four different diets. The diets used were as follows : 1 st group 83% maize +15% soyboan meal +2% vit-mineral premix, 2nd group 83% wheat +15% soybean meal +2% vit-mineral premix, 3rd group 83% barley +15% sobean meal +2%vit-mineral premix and 4th group concentreate feed mixture produced at feed mill. Groups were fed ad libitum. Average daily liveweight gain of the groups were 318.4, 308.4, 291.8 and 269.7 respecvtively. Average daily liveweight gain differences of the groups were statistically insignificant. Food consumption per kg liveweight gain, liveweight gain cost of the groups were estimated as 4.377, 4.509, 4.876, 4.996 kg and 687, 667, 785, 999 TL respectively. According to the result of the investigation, it is possible to say that the meet suitable ration for fattening lambs is compared of wheat+soyboan meal+vit-mineral premix. If it is not possible to ensure wheat the ration including maize or barley might be used as lambs fattening ration also.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8312
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
007157.pdf
  Until 2099-12-31
2.84 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons