Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8296
Title: Çalışma yaşamında stres ve örgütsel bağlılığa etkisi
Other Titles: Stress in worklife and effects on organizational commitment
Authors: Keser, Aşkın
Atay, Özlem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilim Dalı.
Keywords: Stres
Çalışma yaşamı
Örgütsel bağlılık
Otomotiv sektörü
Stress
Worklife
Organizational commitment
Automotive sector
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Atay, Ö. (2012). Çalışma yaşamında stres ve örgütsel bağlılığa etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın temel amacı, çalışanların stres düzeyleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmanın ilk bölümü kavramsal çerçeveden oluşmaktadır. Bu bölümde stres ve örgütsel bağlılık tanımlanmış ve türleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümünde, stres kavramı açıklanmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde, örgütsel bağlılık kavramı incelenmiştir. Dördüncü bölümde söz konusu kavramlar arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla gerçekleştirilen uygulamaya yer verilmiştir. Araştırmada veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Anketler Bursa ilinde yer alan üç farklı otomotiv yan sanayi işletmede gerçekleştirilmiş, toplamda 150 çalışana anket uygulanmış ve 120 kişiden geri dönüş alınmıştır. Çalışanların örgütsel bağlılık düzeyi, Porter ve diğerlerinin 1974'te geliştirdikleri ve Mowday, Porter ve Steers tarafından 1979'da gerçekleştirilen çalışmada yer alan ?Örgütsel Bağlılık Ölçeği? ile ölçülmüştür. İş stresi ölçeği olarak ise Bhuian'ın üçlü iş stresi ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçekte iş stresi; rol belirsizliği, rol çatışması ve iş-aile çatışması olarak üç boyutta ele alınmıştır. Anketlerden elde edilen veriler ile ilgili tüm analizler için ?SPSS 15.0 for Windows? programından yararlanılmıştır. Örgütsel bağlılık ve stres düzeyi arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmadaki korelasyon analizi sonucunda her iki değişken arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, iş stresi düzeyi, ve örgütsel bağlılık düzeylerinin, cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve statü bakımından farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir.
The main purpose of this study is to investigate the relationship between organizational commitment and stress in worklife. The first part of the study includes the general section. In the second and the third sections, the concept of stress and the concept of organizational commitment are discussed respectively. In the fourth section, the implementation of the study and its results are explained in detail. Lastly, the results of the study were discussed and some suggestions are made for further research. The research was conducted on 120 employees who work in 3 different factory in automotive sector in Bursa. The data were collected by using the survey method. Organizational commitment of employees was measured by using the Organizational Commitment Scale which was developed by Porter in 1974 and was used by Mowday, Porter and Steers in their study in 1979. Job stress of employees was measured by using the Work stress scale of triple Bhuians.On this scale, job stress, role ambiguity, role conflict and work-family conflict were examined in three section. The computer program SPSS 15.0 for Windows was used for the analysis of the data obtained from questionnaires. Relationships between the stress in worklife and organizational commitment were examined. Correlation analysis indicated that are statistically significant relationships between these variables.In addition, other hypothesis testing were conducted to determine whether the levels of perception of job stress and organizational commitment differed depending on the gender, age,level of education and organizational tenure time of the employees.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8296
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
328673.pdf1.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons