Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8272
Title: Yeniçağ biliminde sosyolojik dönüşümler
Other Titles: Sociological transformations in New Age science
Authors: Berkay, Fügen
Sakin, Murat
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Keywords: Yeniçağ bilimi
Darwin
Sosyolojik dönüşüm
Antik Çağ
Yeniçağ
Varlık
İnsan
Evren
Zaman
Madde
Uzay
Temel kavramlar
Fizik
Kimya
Biyoloji
Platon
Aristoteles
Copernicus
Kepler
Galileo
Newton
Lavoiser
Dalton
New Age science
Biology
Antique Age
Middle Age
New Age
Existence
Human
Universe
Time
Substance
Space
Main notations
Physics
Chemistry
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sakin, M. (2006). Yeniçağ biliminde sosyolojik dönüşümler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 17. Yüzyılda yaşanan ve günümüze değin önemini koruyan bilimsel düşüncedeki değişimin temel bir noktası da devrimi yaratanların kavramlarında yaşadığı dönüşümdür. Varlık, evren, insan, madde, uzay, zaman gibi temel kavramaların algılanış şeklindeki dönüşüm yeni çağ doğa felsefecilerine bilgiyi algılayışına da yansımıştır. 17. Yüzyıl doğa felsefecilerinin bu kavramları algılayışı Antik Yunan Çağından gelen bir etkiyle şekillenmiştir. Ancak Yeni çağda değişen kavramlar Orta çağ kavramlarının da dönüşmesini gerektirmiştir. Ortaçağda Hristiyanlığın etkisiyle tanımlanan varlık, evren, insan, madde, uzay, zaman kavramları Yeni çağ doğa felsefecileri için büyük bir engel oluşturmuştur. Fizik, kimya ve biyoloji biliminin oluşması bu kavramların Orta çağ kökeninden kopuşuyla anlaşılabilir. lk olarak doğanın açıklanmasında dinin sunduğu modellemeler reddedilmiş ve modern fizik bilimi oluşmuştur. kinci olarak maddenin tanımlanmasında simyanın etkisi kırılarak kimya bilimi oluşmuştur. Son olarakta insanın ve diğer canlıların neliği hakkında semavi dinlerin söylemi kırılarak modern biyolojinin yöntemine ulaşılmıştır. Günümüz insanının ve özellikle bilim insanlarının bu tarihsel dönüşümü algılaması ve geçmişin dinamiklerini fark edebilmesi modern bilim için sadece bir tarih çalışması değil, ama metod açısından da değer taşıyacaktır.
The fundamental point of the tranformation of the scientific thought which was taken place in 17. centuryand has gone on until present time is tranformation of notions in their minds who has created therevolution. Tranformation in perception of the main notations like existence, universe, human, substance,space and time has affected the perception of knowledge of the nature philosophers in the New Age. Theperception of these notations by the nature philosophers of the 17. century has been shaped by an effectfrom Antique Greek Age. But the notations were changed in the New Age force to tranformate thenotations of the Middle Age. The notations which have been shaped by the effect of the Christianity inthe Middle Age like existence, universe, human, substance, space and time have been a huge obstacle forthe nature philosophers of the New Age. The formation of the physics, the chemistry and the biology isable to understand that these notations have been derived from the Middle Age. First it was refused thatthe models had been offered by the religion so the modern physics took place. Secondly, the effect of thealchemy was broken in the meaning substance and the chemistry took place. Finally, the pronunciation ofthe celestial religions about the meaning of the human and the other creatures was broken and have beenarrived to metodology of the modern biology. It is very valuable that man especially scienctists are able tocomprehend this historical tranformation and figure out dynamics of the past for the modern science. It isnot only a historical study but also a value for the method.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8272
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
187498.pdf570.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons