Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8262
Title: Ozmotik stresin saccharomyces cerevisiae'da glukoz baskılanmasına etkilerinin moleküler analizi
Other Titles: Molecular analysis of the effects of osmotic stress on the glucose repression in sacharomyces cerevisiae
Authors: Türkel, Sezai
Yücel, Yeliz
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Ozmotik stres
Saccharomyces cerevisiae
Biyoloji
Biology
Issue Date: 14-Aug-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yücel, Y. (2003). Ozmotik stresin saccharomyces cerevisiae'da glukoz baskılanmasına etkilerinin moleküler analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bir tür maya olan Saccharomyces cerevisiae'nın SUC2 geni sukroz ve rafinozun hidrolizi için gerekli olan invertaz enzimini kodlar. SUC2 geninin transkripsiyonu kompleks bir transkripsiyon faktörleri gurubu ve kromatin yapısını değiştiren kompleksler tarafından düzenlenir. Üreme ortamında fazla miktarda glukoz bulunduğunda SUC2 geni transkripsiyonu Miglp, Hxk2p ve nükleozomlar tarafından baskılanır Diğer bir transkripsiyon faktörü olan Gerip de SUC2 geni işleyişinin düzenlenmesi için gereklidir. Üreme ortamında glukoz çok az miktarda bulunduğunda veya hiç bulunmadığında Miglp ve Hxk2p kompleksleri SUC2 promotorundan ayrılırlar. Nükleozomlar da Snf/Swi kompleksi ve Histon Asetil Transferaz (HAT) kompleksi tarafından modifiye edilip SUC2 promotorundan ayrılırlar. Bunlardan sonra SUC2 geni aktive edilmiş olur ve invertaz enzimi sentezlenir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda glukoz baskılanmasına ek olarak, ozmotik stres gibi bazı fizyolojik şartların da S. cerevisiae'da SUC2 geni transkripsiyonu ve invertaz sentezine negatif etkilerinin olduğu gösterilmiştir. Yaptığımız çalışmaların sonuçlan ozmotik stresin SUC2 geni işleyişine etkisinin yüksek ozmolarite gliserol (HOG Pathway) sinyal iletim yolu ile yapılmadığını göstermiştir Sonuçlarımız ozmotik stresin SUC2 geni derepresyonunu engellediğini göstermektedir Çünkü, elde ettiğimiz sonuçlar SUC2 geni transkripsiyonu aktive edildikten sonra ozmotik stresin SUC2 geni transkripsiyonunu baskılayamadığını göstermektedir. Bundan dolayı, ozmotik stresin SUC2 geni üzerinde nükleozomların hareketi için gerekli olan Snf/Swi veya HAT komplekslerine etki ettiği düşünülmektedir.
SUC2 gene of the yeast Saccharomyces cerevisiae encodes invertase enzyme, which is required for the hydrolysis of sucrose and raffinose. Transcription of SUC2 gene is regulated with a complex set of transcription factors and chromatin modifying complexes. Transcription of SUC2 is repressed by Miglp, Hxk2p and nucleosomes in the presence of the high amounts of glucose in growth media Another transcriptional regulatory factor Gcrlp is also required for the regulated expression of SUC2 gene. When glucose is limiting or absent in the growth media, Miglp and Hxk2p complex dissociates from the SVC2 promoter. Nucleosomes are also modified and displaced from the SUC2 promoter by Snf/Swi complex and histone acetyl transferase complexes. After that SUC2 gene becomes activated and invertase enzyme is synthesized. In addition to glucose repression, it was recently shown that other physiological conditions like osmotic stress also has a negative effect on the transcription of SUC2 gene and invertase synthesis in S. cerevisiae. Results of our studies indicated that osmotic stress does not act through the High Osmolarity Glycerol (HOG) pathway on SUC2 gene expression. Our results also indicated that osmotic stress prevents the derepresion of SUC2 gene. Because, results of this study showed that once the SUC2 gene transcription is activated osmotic stress can not repress the transcription of SUC2 gene. Hence it is conceivable that osmotic stress acts on Snf/Swi or HAT complexes that are required for the nucleosome mobilization on SUC2 promoter.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8262
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139941.pdf
  Until 2099-12-31
17.73 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons