Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8259
Title: Eksenel yüklemeye maruz delikli plaklarda girinti problemi
Other Titles: Inclusion problem in axially loaded plates with a hole
Authors: Pala, Yaşar
Ak, Gürol
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Inclusion
Infinite plate
Circular hole
Cylinder
Stress distribution
Axial loading
Superposition
Interface
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ak, G. (2003). Eksenel yüklemeye maruz delikli plaklarda girinti problemi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çalışmada dairesel delikli sonsuz plağa girinti problemi değişik koşullar altında ele alınmaktadır. Sonsuz plağın r, yarıçaplı dairesel deliği içine d yançaplı silindir çakılmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde, smın gerilmesiz sonsuz plağın r, yarıçaplı deliğine Mo Burulma momentine maruz d yarıçaplı silindirin çakılması problemi ele alınmıştır. Aynı problem, plağın tek eksenli ve eksenel düzgün çekmeye maruz olduğu haller için de çözülmüştür. Problem, lineer çözümlere sahip olması dolayısıyla süperpozisyon tekniği kullanılarak değişik yükleme koşullan için çözümler elde edilmiştir. Girinti ile plak arasındaki ara yüzey basıncını bulmak için iki farklı yöntem kullanılmıştır. Birinci yöntemde basıncın 0 açısından bağımsız olduğu kabul edilirken; ikinci yöntemde basıncın 0 açısına bağlı olacağı kabul edilmiştir. Sonuçlar, girinti / probleminde gerilmelerin, basıncın olmadığı durumdakinden önemli ölçüde farklı olduğunu göstermektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde ilk bölümde elde edilen sonuçlar kullanılarak; plak ve silindirin farklı malzemeden üretilmiş olması koşulunda değişik malzeme kullanımının gerilme dağılımına etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak; girinti probleminde, farklı elastik malzemelerin kullanımının ara yüzey basıncım pek değiştirmediği gözlemlenmiştir. Çalışma dahilindeki tüm incelemeler girinti sıkılığının, plak üzerindeki gerilmeler ve basınç üzerindeki etkisi dikkate alınarak yapılmıştır. Sonuç olarak; gerilmelerin, girinti sıkılığı ile doğru orantılı olduğu görülmüştür.
In this study, the inclusion into a circular holed, infinite plate is studied for different conditions. A cylinder with a radius of d is inserted into the circular hole with a radius of r, on an infinite plate. In the first part of the study, the inclusion of the specified cylinder with a torsion M0 on it, to the circular hole of an infinite plate without axial loading is studied. The same problem is studied; in case, the plate had been both one and two axially loaded. Since the problem has linear solutions; via superposition technique, solutions for different loading conditions are obtained. In this part, two different methods to find the pressure between the included cylinder and the plate, are performed. In the first method; it is assumed 1hat the pressure is not dependent on 9 ; but, on the second method; it is assumed that pressure is dependent on 0. The results show that the stresses change abruptly whether there is pressure in between the plate and the inclusion. In the second part of die study, die results found in the first part are used. The effects on the stresses by using plate and inclusions made of different materials is investigated. As a result; it is seen that the usage of different materials is not a major effect on the magnitude of the pressure in between the plate and the inclusion. All along the study, the investigations are all performed according to the value of the interface. As a result; it is seen that the stresses are directly dependent with the the value of the interface.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8259
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139939.pdf
  Until 2099-12-31
7.82 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons