Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8257
Başlık: Kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda kardiyak tutulum
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı.
Semizel, Evren
Çil, Ergün
Anahtar kelimeler: Böbrek yetersizliği
Kardiyak problemler
Kidney failure
Cardiac problems
Yayın Tarihi: 2004
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Semizel, E. ve Çil, E. (2004). "Kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda kardiyak tutulum". Güncel Pediatri, 2(1), 32-38.
Özet: Kardiyak problemler birçok çocuk ve adolesan kronik böbrek yetersizlikli (KBY), son dönem böbrek yetersizlikli (SDBY), ve böbrek transplantasyonu yapılmış olan hastada gözlenmekte olup(1); 1987-1990 yılları arasında Avrupa’da renal replasman tedavisi altında olan çocuk hastalarda, dializde olanların %51 ve transplant yapılanların %37’sinin mortalitesinde kardiyak nedenlerin sorumlu olduğu gösterilmiştir (2). Girişimsel olmayan tanı tekniklerinin klinik kardiyolojide giderek artan kullanımı sayesinde, artık kardiyak problemlerin çocuk ve adosesanlarda da tanımlanması ve değerlendirilmesi kolaylaşmaktadır. Özellikle ekokardiyografi (eko) kardiyak yapıların ve fonksiyonların değerlendirilmesinde önemli bir yer tutmaktadır (Tablo 1). Yüksek çözünürlüklü görüntüleme teknikleri sayesinde iki boyutlu eko ile kardiyak morfoloji ve fonksiyonların değerlendirilmesi daha da kolaylaşmıştır. Ayrıca sol ventrikül yapılarının M-mode değerlendirilmesi ile kalp boşlukları, duvar kalınlıkları, ve zaman aralıkları ile ilgili ayrıntılı değerlendirme yapılabilmektedir. Yine Doppler yardımı ile kalp ve komşu damarların dinamiği, kalp kapakçıklarının fonksiyonları, sistolik ve diastolik ventrikül fonksiyonları hakkında bilgi edinilebilmektedir. Böbrek hastalığı olanlarda gelişebilecek olası kardiyak fonksiyonel ve yapısal problemlerin bilinmesi, hastaların takibinde nelerin göz önünde bulundurulması gerektiğinin üzerinde durulması, erken tanı ve tedavi ile, potansiyel ölümcül olabilecek bu kardiyak patolojilerin engellenmesinin sağlanabilmesi açısından önemlidir. Bu yazıda böbrek hastalıklarında kardiyak tutulum ile ilgili genel değerlendirme yapılması amaçlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/912974
http://hdl.handle.net/11452/8257
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2004 Cilt 2 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
2_1_4.PDF82.47 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons