Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8246
Başlık: İlköğretim II. kademe Resim-İş dersi amaçlarının gerçekleşme derecesi ve öğretmen profili
Diğer Başlıklar: Primary Education II. The degree of realization of the stage Painting-Business course objectives and teacher profile
Yazarlar: Özkılıç, Rüçhan
Duyar, Derya
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Ders programları
Primary education
Curriculum
Resim iş dersi
Art lesson
Sanat eğitimi
Art education
İlköğretim
Yayın Tarihi: 2001
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Duyar, D. (2001). İlköğretim II. kademe Resim-İş dersi amaçlarının gerçekleşme derecesi ve öğretmen profili. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu araştırma, İlköğretim II. Kademe resim-iş dersi amaçlarının gerçekleşme derecelerini ve öğretmen profillerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 1999-2000 öğretim yılında Bursa ili merkez üç ilçedeki okullarda (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) görev yapan resim-iş öğretmenleri oluşturmaktadır. Bu araştırmada Bursa il merkezindeki 185 okul arasından seçkisiz olarak belirlenen 30 okul ve bu okullarda görevli 53 resim- iş öğretmenleri ile çalışılmıştır. Araştırmada kullanılan araç iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğretmenlere resim-iş dersinin 17 amacının gerçekleşme dereceleri hakkındaki görüşleri sorulmuştur. İkinci bölümde ise öğretmen profillerini ortaya çıkarmak amacıyla öğretmenlere ait kişisel bilgiler, cinsiyetleri deneyim süreleri, medeni durumlarına ilişkin bilgiler ile okuma, TV izleme boş zamanlarını değerlendirme, derslerde kullandıkları yöntem ve tekniklere ilişkin görüşleri sorulmuştur. Sonuç olarak amaçların büyük bir kısmının bir dereceye kadar gerçekleştiği ortaya çıkmıştır. Resim-iş öğretmenlerinin büyük bir kısmının (%87) eğitim enstitüsü mezunu olduğu gözlenmektedir. Örnekleme giren öğretmenlerin kişisel özellikleri incelendiğinde büyük bir kısmının sık sık kitap okumayı, konu olarak ise sanat, edebiyat ve tarihi tercih ettikleri gözlenmiştir. Öğretmenlerin boş zamanlarını çoğunlukla sergilere giderek, sinemaya giderek ve TV izleyerek geçirdikleri görülmektedir.
This research, has carried out to determine Primary School Il.nd grade art lessons' goals realisation degrees and to determine art lessons teachers profiles. The population of research covers the art teachers on duty in three central districts (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) in Bursa province at 1999- 2000 academic year. Research has been carried out with randomly determined 30 schools among 185 schools at Bursa province and 53 art teachers dutied in those schools. Material used in this research is formed by two parts. In the first part, the opinions of teachers about the realisation degrees of 17 goals of art lesson is asked. In the second part, to determine the teacher profiles, their personal information, sex, experience period, marital status and habits of reading, television watching, spending spare time, the approaches and the techniques used in art lessons are asked. As a result, it has emerged that large amount of aims has been partially realised. It has observed that a large amount of art teachers graduated from institute of education (87%). It has observed that most the teachers prefer frequently reading about art, literature and history. It has seen that teachers generally spend their spare time by visiting exhabitions, watching cinema and television.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8246
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
108964.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.96 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons